Η εισαγωγική μου τοποθέτηση στο webinar "ESPR and circularity – What’s next?"

Image removed. Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι να ανοίξουμε τον διάλογο για το ESPR και να συζητήσουμε μαζί με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, φορείς, οργανισμούς και εκπροσώπους του κλάδου της βιομηχανίας, τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την κυκλικότητα και πώς μπορούν να συμβάλλουν στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

Image removed. Η εκδήλωση παρέχει μια πολύτιμη ευκαιρία προκειμένου να τονιστεί πώς οι βιομηχανικές καινοτομίες μπορούν να συμβάλουν στο ταξίδι της κυκλικής οικονομίας της Ευρώπης.

Image removed. Ο κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού για βιώσιμα προϊόντα («ESPR») αποτελεί μέρος της Πράσινης Συμφωνίας και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, τη μείωση της κατανάλωσης πόρων και τη μετατροπή των βιώσιμων προϊόντων σε κανόνα στην εσωτερική αγορά.

Image removed. Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε όλα τα στάδια της ζωής ενός προϊόντος είναι θεμελιώδης για να γίνει κυκλικό και να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπός του στο περιβάλλον.

Image removed. Είναι σημαντικό για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των ΜΚΟ, των φορέων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να αφιερώσουν χρόνο για να εξετάσουν προϊόντα που είναι λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον, βελτιστοποιώντας το σχεδιασμό και την κυκλικότητα των προϊόντων.