Σοβαρότατο περιστατικό διατάραξης σημειώθηκε στην παραλία της Ελαφονήσου, η οποία είναι ενταγμένη ως τόπος κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο NATURA 2000 (GR2540002), κατά παράβαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκπομπής, προβλήθηκε οδήγηση βαρέος οχήματος μεγάλου κυβισμού επί των αμμοθινών της προστατευόμενης περιοχής, όπου απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους αντίστοιχη δραστηριότητα με σκοπό την προστασία των ειδών από κάθε παρενόχληση και την διατήρηση των τόπων αναπαραγωγής και ανάπαυσής τους.

Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της για την προστασία του οικοτόπου της Ελαφονήσου και πώς αποτιμά την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν θεσπιστεί;

2. Πώς κρίνει συνολικά το ελληνικό νομοθετικό καθεστώς προστασίας του δικτύου Natura 2000; Περιλαμβάνει με επάρκεια όλα τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τη διασφάλιση της υψηλής περιβαλλοντικής αξίας των προστατευόμενων περιοχών και των ειδών που διαβιούν σε αυτές;

3. Έχει ζητήσει ή προτίθεται να ζητήσει πρόσθετα μέτρα ή σχέδια διαχείρισης με ειδικά μέτρα για τις ελληνικές προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000;