ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου (2021/2006(INI))

 

ENVI - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Μαρία Σπυράκη

 

Συντάκτες γνωμοδότησης (*):

Cristian-Silviu Buşoi, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Asger Christensen, Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

 

 

(*)        Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 57 του Κανονισμού