ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα βιώσιμα προϊόντα και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/125/ΕΚ

 

(COM(2022)0142 – C9‑0132/2022 – 2022/0095(COD))

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Μαρία Σπυράκη

(*)        Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού