Γνωμοδότηση σχετικά με τη μεγιστοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ

Έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων αναφορικά με τα κτίρια και το δυναμικό εξοικονομησης ενέργειας. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

  • τα κτίρια αντιπροσωπεύουν το 40 % της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών CO2 στην ΕΕ, και ότι πάνω από το 35 % των κτιρίων στην ΕΕ έχουν χτιστεί πριν από πάνω από 50 χρόνια και το 75% έχουν χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, ενώ το ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης ανέρχεται μόλις σε 0,4 έως 1,2 % στα κράτη μέλη 
  • η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τη σημασία μιας ισχυρότερης και πιο συντονισμένης δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας, κάτι που θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στην κτιριακή πολιτική.

Προτείνει και χαιρετίζει μία σειρά από ενέργειες με κύριο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο κτιριακό τομέα και την μείωση των εκπομπών ρύπων.