Γνωμοδότησh ως σκιώδης συντάκτης

της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   επισημαίνει ότι η ΕΕ, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει άμεση νομική αρμοδιότητα στον διοικητικό τομέα, ασκεί θετική επίδραση στις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών και ειδικότερα διαδραματίζει έμμεσο ρόλο μέσω της θέσπισης διοικητικών προτύπων στο κοινοτικό κεκτημένο, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ένωση, καθώς και μέσω των δημοσιονομικών μέσων με στόχο τη στήριξη και την ενθάρρυνση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και την ενθάρρυνση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα·

2.   επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι πόροι των ΕΔΕΤ προς το περιφερειακό σχέδιο εφαρμογής (ΠΣΕ) αυξήθηκαν ποσοτικά κατά την τελευταία περίοδο προγραμματισμού, η παρακολούθηση θα μπορούσε να βελτιωθεί, με στόχο την αξιολόγηση του αντικτύπου αυτής της χρηματοδότησης στο ΠΣΕ·

3.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί προτάσεις στο επόμενο ΠΔΠ, ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη των προγραμμάτων και να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω απλούστευση·

4.   τονίζει ότι συχνά παρατηρούνται πολλές επικαλύψεις μεταξύ ορισμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων και άλλων χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ και προσκλήσεων υποβολής προτάσεων· προσδοκά, προς τον σκοπό αυτόν, τη βελτίωση των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην προώθηση του συντονισμού, της συμπληρωματικότητας και της απλούστευσης·

5.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων με τον πλέον αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο· θεωρεί ουσιώδες, τα κράτη μέλη να απέχουν από την προσθήκη κανόνων που περιπλέκουν τη χρήση των πόρων για τον δικαιούχο·

6.   θεωρεί ότι είναι αναγκαία η συνεχής αξιολόγηση, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσον οι πολιτικές συνοχής συμμορφώνονται με την αρχή της προσθετικότητας και της συμπληρωματικότητας σε σχέση με παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται με τους συνήθεις πόρους, μεταξύ άλλων για να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές συνοχής δεν θα καταστούν υποκατάστατο των συνήθων εθνικών πόρων·

7.   υποστηρίζει την ενίσχυση του συντονισμού όλων των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, προκειμένου να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των μέτρων, σύμφωνα με όλες τις προσπάθειες της Επιτροπής για την προώθηση του συνδυασμού των πόρων με στόχο την αξιοποίηση των συνεργειών·

8.   τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθούν τα προβλήματα για κάθε κράτος μέλος χωριστά και, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πόρων, να προωθηθούν μέτρα για την υποστήριξη από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, βελτιώνοντας το κριτήριο των ευνοϊκών συνθηκών και επιτυγχάνοντας τους στόχους που έχουν τεθεί·

9.   καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εκ των προτέρων τη διοικητική ικανότητα των δομών που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση των αναπτυξιακών πολιτικών, προκειμένου να ενθαρρυνθεί, για τα σχέδια ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, η προσφυγή σε εθνικούς φορείς και οργανισμούς που είναι σε θέση να ενισχύσουν και να επιταχύνουν την υλοποίηση των προγραμμάτων και των επιμέρους παρεμβάσεων·

10. σημειώνει ότι συχνά, ιδίως στις περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση, υπάρχουν δυσκολίες στην πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις ή στη χρήση τους, λόγω της γραφειοκρατίας, ζητημάτων διοικητικής φύσης ή παρατυπιών· ελπίζει ότι οι προς το σκοπό αυτό θα προωθηθούν εντός των κρατών μελών μεταρρυθμίσεις που θα καθιστούν ουσιαστικότερη την εφαρμογή της αρχής της χρηστής διοίκησης και θα επιταχύνουν τις δικαστικές διαδικασίες·

11. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη, με στόχο τη στήριξη των περιφερειών που παρουσιάζουν υστέρηση, βελτιώνοντας την ικανότητα και τη διοικητική διακυβέρνηση·

12. θεωρεί αναγκαία την προώθηση, εντός των δημόσιων διοικήσεων, καινοτόμων διαδικασιών που θα ευνοούν την καλύτερη συνδεσιμότητα, την ψηφιοποίηση και την παροχή ποιοτικών ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές, λαμβάνοντας παράλληλα διαρκώς υπόψη την ταχεία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στους συγκεκριμένους τομείς· επικροτεί το γεγονός ότι η νέα πρόταση κανονισμού περί κοινών διατάξεων προβλέπει, ενόψει του μελλοντικού προγραμματισμού, τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες θα είναι ευθυγραμμισμένες με τις αρχές και τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, παρέχοντας παράλληλα στους μελλοντικούς δικαιούχους τις απαραίτητες πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα το ταχύτερο δυνατόν·

13. ζητεί μέτρα που να ενθαρρύνουν την εφαρμογή προγραμμάτων τα οποία προωθούν την ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών για τους ανθρώπινους πόρους, για παράδειγμα μέσω των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, και με τη συμμετοχή ιθυνόντων και άλλων κορυφαίων προσωπικοτήτων·

14. ζητεί τη συνέχιση του έργου των ομάδων εργασίας της Επιτροπής που έχουν αναλάβει να συνδράμουν τις εθνικές αρχές των κρατών μελών στην καλύτερη εφαρμογή των κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή στα κράτη μέλη που υστερούν στην απορρόφηση των κονδυλίων των ΕΔΕΤ·

15. τονίζει τη σημασία του προγράμματος στήριξης των μεταρρυθμίσεων και ελπίζει ότι αυτό θα ενισχυθεί κατά την επερχόμενη προγραμματική περίοδο, με τον ορθό προσδιορισμό του ρόλου του περισσότερο ως μεσολαβητή παρά ως παρόχου τεχνικής βοήθειας, και θα βελτιωθεί από άποψη αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, και τούτο χωρίς να μειωθεί ο προϋπολογισμός της συνοχής κατά τα ποσά που προτείνει η Επιτροπή στο ΠΔΠ 2021-2027.