Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα

Η Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα είναι μία σειρά από προτάσεις αναφορικά με την ορθή διαχείριση των χημικών ουσιών και όλων των αποβλήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Αφορά τη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος χωρίς τοξικές ουσίες. 

Επιπλέον, έχει σκοπό να συμβάλει στην καλύτερη προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες και θα ενθαρρύνει την καινοτομία για την ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων. 

Ενώ, επανεξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι οργανισμοί και οι επιστημονικοί φορείς της ΕΕ για να ξεκινήσει να εφαρμόζεται μια διαδικασία «μιας ουσίας-μιας αξιολόγησης» και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την ιεράρχηση των δράσεων για την αντιμετώπιση των χημικών ουσιών. 

Το ρυθμιστικό πλαίσιο επίσης να σχετίζεται με την επικαιροποίηση επιστημονικών στοιχείων σχετικά με τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, οι επικίνδυνες χημικές ουσίες στα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών, οι συνδυαστικές επιπτώσεις των διαφόρων χημικών ουσιών και οι πολύ ανθεκτικές χημικές ουσίες.

Τέλος, περιλαμβάνει μια σειρά από προκλήσεις, κενά και αδυναμίες εντοπίστηκαν στη νομοθεσία της ΕΕ:

  1. Ποια νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα; Ειδικότερα, πώς προτίθεται η Επιτροπή να βελτιώσει τη λειτουργία του REACH και να καλύψει τα ρυθμιστικά κενά σε όλες τις χημικές και συναφείς τομεακές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί συνοχή και υψηλό επίπεδο προστασίας; Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, τις συνδυαστικές επιπτώσεις των διαφόρων χημικών ουσιών και τις ανθεκτικές χημικές ουσίες, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση;
  2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα αυτά;
  3. Πώς θα εξασφαλίσει η Επιτροπή την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ στο άμεσο μέλλον, καθώς και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στο πλαίσιο των αυστηρότερων κανονισμών στην ΕΕ σε σύγκριση με άλλες περιοχές και χώρες;
  4. Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή την πλήρη συμμόρφωση των κρατών μελών;