Το δεύτερο μέρος της συμφωνίας αποχώρησης προβλέπει ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ των 27 που διαμένουν νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος της ΕΕ των 27 και τα αντίστοιχα μέλη των οικογενειών τους κατά τη στιγμή της αποχώρησης θα απολαύουν του συνόλου των δικαιωμάτων που ορίζονται στη συμφωνία αποχώρησης. Περαιτέρω περιέχει ρητή αναφορά στη διατήρηση των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και στη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αναφορικά με τη μελλοντική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, το Ηνωμένο Βασίλειο καλείται να επανεξετάσει τη θέση του ως προς την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας συνδέονται άμεσα με τις τρεις άλλες ελευθερίες που είναι ενσωματωμένες στην εσωτερική αγορά και έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις υπηρεσίες και τα επαγγελματικά προσόντα. Επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 καλούνται να διασφαλίσουν ότι το δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές της χώρας διαμονής θα εξασφαλίζονται σε όλους τους πολίτες που καλύπτονται από τη συμφωνία αποχώρησης.