Το άρθρο 7 παρ.1 ΣΕΕ συνιστά προληπτικό στάδιο που παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα παρέμβασης σε περίπτωση σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των κοινών αξιών προς αποφυγή της επιβολής ενδεχόμενων κυρώσεων. Το Συμβούλιο έχει διοργανώσει τρεις ακροάσεις για την Πολωνία και δύο για την Ουγγαρία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, οι οποίες όμως δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε σημαντική πρόοδο από τα εν λόγω κράτη όσον αφορά την αντιμετώπιση των σαφών κινδύνων σοβαρής παραβίασης της δικαστικής ανεξαρτησίας, της διάκρισης των εξουσιών και της ασφάλειας δικαίου, της ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώματος στην ίση μεταχείριση. Οι εκθέσεις της Επιτροπής και διεθνών οργανισμών, δείχνουν ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Ανακύπτει συνεπώς η ανάγκη για έναν μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (DRF), με τη μορφή διοργανικής συμφωνίας που θα απαρτίζεται από μια ετήσια ανεξάρτητη, τεκμηριωμένη, και ισότιμη αξιολόγηση της συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών με τις αξίες του άρθρου 2 ΣΕΕ, και με ειδικές ανά χώρα συστάσεις, που θα συνοδεύεται από μια διακοινοβουλευτική συζήτηση και έναν μόνιμο κύκλο πολιτικής σε σχέση με τις DRF εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.