Το άρθρο 10 του κανονισμού(ΕΟΚ) 95/93 ορίζει τον κανόνα «απώλειας σε περίπτωση μη χρήσης», κατά τον οποίο οι αερομεταφορείς πρέπει να χρησιμοποιούν τουλάχιστον το 80 % των διαθέσιμων χρόνων χρήσης που τους έχουν χορηγηθεί εντός μιας θερινής ή χειμερινής περιόδου προγραμματισμού δρομολογίων, προκειμένου να διατηρήσουν τα δικαιώματα χρήσης για την αντίστοιχη περίοδο του επόμενου έτους. Στόχος του κανόνα είναι να διασφαλίζεται η πλέον αποτελεσματική χρήση της χωρητικότητας των αερολιμένων, μεγιστοποιώντας το όφελος για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χρηστών. Δεδομένης της μειωμένης ζήτησης λόγω της πανδημίας COVID-19, η ΕΕ ενέκρινε τροποποίηση του κανονισμού 95/93, εισάγοντας παρέκκλιση από τον κανόνα «απώλειας σε περίπτωση μη χρήσης» για ολόκληρη τη θερινή περίοδο του 2020. Η παρέκκλιση απέτρεψε πράγματι τον αρνητικό αντίκτυπο των άδειων πτήσεων στα δικαιώματα χρήσης. Ωστόσο, περαιτέρω παράταση της συγκεκριμένης παρέκκλισης σε αυτό το σημείο μπορεί να παγώσει τον ανταγωνισμό, διότι δεν διασφαλίζεται ότι άλλοι αερομεταφορείς, που είναι σε θέση να εκτελούν δρομολόγια, μπορούν να αποκτήσουν τον απαραίτητο διαθέσιμο χρόνο χρήσης. Προτείνεται, επομένως, από την αρχή της θερινής περιόδου 2021, να ισχύσει εκ νέου η κανονική εφαρμογή των απαιτήσεων για τους διαθέσιμους χρόνους χρήσης αερολιμένα βάσει του κανονισμού, όμως με ορισμό του ποσοστού σε 40/60 αντί του 80/20.