Προβληματική έχει καταστεί η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, όπου οι περιορισμοί που επεβλήθησαν λόγω της πανδημίας Covid-19 χάριν της δημόσιας υγείας (τηλεργασία προσωπικού, εξυπηρέτηση μόνο κατόπιν ραντεβού με όριο χρόνου και αριθμού εξυπηρετούμενων, περιορισμένη πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα κ.ά.) έχουν επιτείνει την ανάγκη αναμόρφωσης του δημοσίου τομέα και αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας για την αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και την επιτάχυνση του έργου τους. Σύμφωνα με επανειλημμένες διαμαρτυρίες δικηγόρων της Θεσσαλονίκης και πολιτών, ο έλεγχος και η έκδοση των πιστοποιητικών μεταγραφής συμβολαίων καθυστερεί υπέρμετρα με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των συναλλαγών.

Δεδομένου ότι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας Ευρώπη» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 χρηματοδοτείται η στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας με αντίκτυπο στις δημόσιες υπηρεσίες και στην αποτελεσματικότητά τους και λαμβανομένου υπόψη ότι η Επιτροπή εισηγήθηκε ειδικά τον «εκσυγχρονισμό των δημόσιων αρχών ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, τη διαφάνεια, την προσβασιμότητα, και την στόχευση στην εξυπηρέτηση του πολίτη», ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια ήταν η συνεισφορά του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, «Ορίζοντας 2020», προκειμένου να αυξηθεί και να βελτιωθεί η παροχή δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2014-2019;

2. Ποιο είναι το ύψος των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προβλέπονται στο νέο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027) και πώς μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών;

Απάντηση της κ. Gabriel εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (9.6.2021)

Κατά την περίοδο 2014-2019, οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα έλαβαν 22,5 εκατ. ευρώ για έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με σκοπό τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες από τη Θεσσαλονίκη έλαβαν 8 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά αποσκοπούν, για παράδειγμα, στη βελτίωση της κινητής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της συνδημιουργίας δημόσιων πολιτικών[1].

Μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» χορηγήθηκαν 11,7 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων σε Έλληνες δικαιούχους με σκοπό να προωθήσουν τη χρήση και την υλοποίηση βασικών ψηφιακών υποδομών[2].

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» παρέχει 520 εκατ. ευρώ (ποσό αποτελούμενο από ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) για να καταστήσει αποτελεσματικότερο τον δημόσιο τομέα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συνεισφέρουν στο πρόγραμμα αυτό με ποσό ύψους 179,4 εκατ. ευρώ (συνεισφορά της Ένωσης)[3] και 123,7 εκατ. ευρώ (συνεισφορά της Ένωσης) αντίστοιχα. Το πρόγραμμα επενδύει σε δράσεις που βελτιώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μείωση του διοικητικού φόρτου, απλούστευση και αναδιοργάνωση των διοικητικών διαδικασιών). Επιπλέον, το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» συγχρηματοδοτεί το Εθνικό Κτηματολόγιο με συνεισφορά της ΕΕ ύψους 83,7 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, οι ελληνικές αρχές εκπόνησαν το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», αξιοποιώντας την προβλεπόμενη συνεισφορά του ΕΤΠΑ ύψους 496 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα.

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα συνεχίσει τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων[4]. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα στηρίξει την ανάπτυξη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και τη δημιουργία σχετικών ικανοτήτων[5].

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας[1] θα διαθέσει ποσό ύψους 672,5 δισ. ευρώ για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αποσκοπούν στον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας. Το 20 % του εν λόγω ποσού πρέπει να χορηγηθεί για επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα κράτη μέλη μπορούν να επενδύσουν στην ψηφιοποίηση των δημόσιων διοικήσεων στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Εκσυγχρονισμός»[6].

[1]https://cordis.europa.eu/article/id/405547-digital-government-co-creating-innovative-public-services-for-citizens-and-businesses

[2]https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/country_fiche_el.pdf

[3] Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΠΑ στηρίζει το έργο «Σύζευξις II», το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη του δικτύου που καλύπτει ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, με συνεισφορά της ΕΕ ύψους 134,8 εκατ. ευρώ.

[4] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_horizon-europe-strategic-plan-2021-24.pdf

[5]https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme

[6] Παραδείγματα τέτοιων επενδύσεων διατίθενται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#example-of-component-of-reforms-and-investments.