Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ειδική έκθεση 20/2020), είναι αδύνατη η αξιολόγηση της αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ διαπιστώνεται η ανάγκη για καλύτερη στόχευση της στήριξης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για σοβαρότατο ζήτημα, καθώς σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά στην ΕΕ διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Δεδομένου ότι η ανεπαρκής αντιμετώπιση του προβλήματος αποδίδεται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αφενός στην έλλειψη νομικής δεσμευτικότητας των επιλεγέντων ενωσιακών μέσων και αφετέρου στη μη διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιές δράσεις προτίθεται να υλοποιήσει για την διόρθωση των ανεπαρκειών που επισημαίνονται στην ανωτέρω έκθεση;

2. Πώς αποτιμά την πρόοδο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει έως τώρα, ως προς την υλοποίηση του στόχου της εξόδου απο τη φτώχεια τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων έως το 2020;

3. Θα διατεθούν κονδύλια αποκλειστικά για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας στην προσεχή προγραμματική περίοδο;

Απάντηση του κυρίου Schmit εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την παιδική φτώχεια. Η έκθεση αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία της σύστασης του 2013 για την επένδυση στα παιδιά, του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των ειδικών ανά χώρα συστάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η ανάγκη για την επίτευξη περαιτέρω προόδου στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας σε όλη την ΕΕ παραμένει υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα της Επιτροπής, ιδίως στο τρέχον πλαίσιο της νόσου Covid-19. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου της Επιτροπής και στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021, όπου εξαγγέλλεται η έγκριση του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά . Στόχος τους είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε παιδί που έχει ανάγκη θα έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat για το 2019, ο αριθμός των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ-27 μειώθηκε κατά 10,9 εκατομμύρια άτομα σε σύγκριση με το έτος αναφοράς στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ο αριθμός αυτός είναι πολύ χαμηλότερος από τον στόχο των 20 εκατομμυρίων ατόμων (που καθορίστηκε για την ΕΕ-28) στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά, παρ’ όλα αυτά, παρουσιάζει βελτίωση κατά 16,3 εκατομμύρια άτομα σε σύγκριση με την κορύφωση του 2012. Ωστόσο, ενώ ο αριθμός των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μειώνεται σταθερά από το 2012, ο πραγματικός αντίκτυπος της κρίσης την οποία έχει προκαλέσει η νόσος Covid-19 είναι πιθανό να αυξήσει τη φτώχεια και τις ανισότητες, μεταξύ άλλων και μεταξύ των παιδιών.

Η Επιτροπή πρότεινε να διαθέσουν τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας τουλάχιστον το 5 % των πόρων που θα λάβουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η πρόταση βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των συννομοθετών.