Κοινή ερώτηση μαζί με τους Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Bart Groothuis (Renew), Gianna Gancia (ID), Iuliu Winkler (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Susana Solís Pérez (Renew), Theodoros Zagorakis (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Radan Kanev (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Pietro Fiocchi (ECR), Markus Pieper (PPE), Christophe Hansen (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Barry Andrews (Renew), Gabriel Mato (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Miroslav Číž (S&D), Maria Spyraki (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Vangelis Meimarakis (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE)

Η Κίνα παράγει περίπου το 87% του μαγνησίου παγκοσμίως και αποτελεί την πηγή του 95% των εισαγωγών μαγνησίου της ΕΕ. Το μαγνήσιο περιλαμβάνεται στον τέταρτο κατάλογο της Επιτροπής με κρίσιμες πρώτες ύλες για την ΕΕ.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών να περιορίσει την εγχώρια κατανάλωση ενέργειας, η Κίνα σταμάτησε την παραγωγή σε 25 εργοστάσια μαγνησίου της χώρας, ενώ σε άλλα μείωσε την παραγωγή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση της τιμής του μαγνησίου, ενώ προβλέπεται ότι ελλείψεις εφοδιασμού θα πλήξουν τη βιομηχανία της ΕΕ στις αρχές Δεκεμβρίου του 2021.

Το μαγνήσιο είναι ζωτική πρώτη ύλη για τη βιομηχανία αλουμινίου, αυτοκινήτων και χάλυβα. Ελλείψεις σε επίπεδο παραγωγής θα προκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρες αλυσίδες αξίας.

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσιμες ελλείψεις εφοδιασμού; Θα ξεκινήσει επείγουσες διαπραγματεύσεις με τους ομολόγους της στην Κίνα σχετικά με το θέμα αυτό;

2. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να εξασφαλίσει μια ασφαλή και ανθεκτική εφοδιαστική αλυσίδα μαγνησίου για τη βιομηχανία της ΕΕ;

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (22.12.2021)

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την κατάσταση όσον αφορά την πρόσβαση σε μαγνήσιο και τη διαθεσιμότητά του στην ΕΕ.

Η έλλειψη διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού σε παγκόσμια κλίμακα και η έλλειψη ίδιας παραγωγικής ικανότητας μαγνησίου στην ΕΕ περιορίζουν τις βραχυπρόθεσμες ενέργειες που μπορούν να ληφθούν για την αντιστάθμιση της μειωμένης παραγωγής μαγνησίου στην Κίνα. Ωστόσο, η Επιτροπή θα διερευνήσει τις δυνατότητες διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού από άλλους υφιστάμενους παραγωγούς (Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία). Επιπλέον, κατά την τελευταία συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής και του κινεζικού Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας των Πληροφοριών στις 21 Οκτωβρίου 2021, το Υπουργείο παρείχε διαβεβαιώσεις ότι, παρόλο που η παραγωγή είχε διαταραχθεί λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, του καταμερισμού ενέργειας και της ανάγκης μείωσης των εκπομπών CO2, ξεκίνησε εκ νέου και αναμένεται να φθάσει το τέταρτο τρίμηνο του 2021 στο 85 % του επιπέδου παραγωγής του 2020. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η ΕΕ και η βιομηχανία της θα πρέπει να βελτιώσουν την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του εφοδιασμού σε μαγνήσιο. Η Επιτροπή συζητά με παράγοντες της βιομηχανίας και στα δύο άκρα της αλυσίδας αξίας, καθώς και με τα κράτη μέλη, τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ικανοτήτων τήξης μαγνησίου στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τους στόχους της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ, η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να διερευνά τις δυνατότητες διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού της σε μαγνήσιο προσεγγίζοντας τους εμπορικούς εταίρους της