Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κοντά στον σταθμό ΚΤΕΛ και σε μικρή απόσταση από τον αστικό ιστό, έχει δημιουργηθεί μια απέραντη χωματερή λόγω της διαρκούς απόρριψης τόνων από μπάζα με οικοδομικά υλικά, λάστιχα αυτοκινήτων, κουφάρια ζώων, έπιπλα και κάθε λογής σκουπίδια. Πρόκειται για υγειονομική βόμβα, η οποία υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση που έχει την αρμοδιότητα για την αποκομιδή των απορριμμάτων έκρινε απαραίτητη την ανάθεση του έργου σε εργολάβο, ο οποίος θα μπορέσει να διαθέσει τον ανάλογο αριθμό μηχανημάτων που απαιτούνται για τον καθαρισμό και προς τούτο πρόκειται να προκηρυχτεί σχετικός διαγωνισμός για την υποβολή προσφορών.

Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

1. Υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια από το 8ο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για διορθωτικές δράσεις;

2. Υπάρχουν κατά την τρέχουσα περίοδο ανοικτά ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις της ΕΕ που να απευθύνονται σε ιδιωτικούς ή και δημόσιους φορείς για την ορθή αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων;

3. Έχει υπόψιν της, από τα στοιχεία που συλλέγει, καλές πρακτικές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη σε τοπικό επίπεδο ως προς την αποκομιδή και τη διαχείριση απορριμμάτων ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευσή τους και η δημιουργία άτυπων χωματερών εντός του αστικού ιστού;

Απάντηση του κ. Sinkevičius εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (7.6.2021)

Το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον[1] αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και κυκλική οικονομία θέτοντας μακροπρόθεσμους στόχους, αλλά δεν παρέχει χρηματοδότηση.

Η ορθή συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων απαιτείται σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα[2] και η υγειονομική ταφή πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων[3]. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν επίσης σχέδιο/-α διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα. Προς τον σκοπό αυτόν, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης[4] και το Ταμείο Συνοχής[5] προωθούν τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και χρηματοδοτούν εγκαταστάσεις και δράσεις που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης χωριστής συλλογής, των υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης και της ορθής διαχείρισης αποβλήτων.

Η Επιτροπή, για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ορθές πρακτικές για τη χωριστή συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων, δημοσίευσε έγγραφο καθοδήγησης στις 6 Νοεμβρίου 2020[6]. Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης αξιολόγηση των συστημάτων χωριστής συλλογής στις πρωτεύουσες των κρατών μελών[7] και παρέσχε προηγουμένως στοχευμένες συμβουλές στα κράτη μέλη μέσω του σχεδίου της «έγκαιρης προειδοποίησης»[8].

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιούν τα εθνικά τους σχέδια ανάκτησης και ανθεκτικότητας για να αναφέρονται στην ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητάς τους για ανακύκλωση.

Επιπλέον, το πρόγραμμα TAIEX-EIR PEER 2 PEER[9]παρέχει εξατομικευμένη στήριξη στις αρχές των κρατών μελών που εφαρμόζουν την περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία.

[1]https://ec.europa.eu/environment/strategy/environment-action-programme-2030_en

[2]Άρθρο 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών, ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.

[3]Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.

[4]https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/

[5]https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/

[6]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2020%3A375%3AFULL

[7]https://publications.europa.eu/resource/cellar/2c93de42-a2fa-11e5-b528-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1

[8]https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/implementation-waste-framework-directive_en

[9]https://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/