Ενίσχυση αντιπυρικής προστασίας Σείχ-Σου

Η έναρξη της θερινής περιόδου και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα καθιστούν αναγκαία την άμεση ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας των δασών. Συγκεκριμένα, στο περιαστικό δάσος του Σέιχ–Σου στη Θεσσαλονίκη, προγραμματίζεται η εγκατάσταση και πιλοτική εφαρμογή ενός νέου συστήματος ανίχνευσης φωτιάς που θα καλύπτει 70 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής έκτασης και θα εντοπίζει ακόμη και καπνό αόρατο δια γυμνού οφθαλμού. Εφόσον το σύστημα λειτουργήσει αποτελεσματικά, σχεδιάζεται μάλιστα η επέκταση της εφαρμογής του στα πευκοδάση της Χαλκιδικής και στις δασικές εκτάσεις της Πιερίας.

Δεδομένου ότι ήδη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Λευκή Βίβλο της Επιτροπής «Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» τονίστηκε η ανάγκη να βελτιωθεί η εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους σχετιζόμενους τομείς και αναγνωρίσθηκε ο ρόλος της αειφόρου διαχείρισης των δασών στη μείωση της ευπάθειάς τους στην κλιματική αλλαγή, ενώ σύμφωνα με τα πορίσματα έκθεσης της Διεθνούς Ένωσης Οργανισμών Δασικής Έρευνας «ο ρυθμιστικός ρόλος των δασών στο διοξείδιο του άνθρακα κινδυνεύει να χαθεί εξ ολοκλήρου» ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν από τα κράτη-μέλη για την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας των δασών;

2. Ποιο το ύψος των διαθέσιμων σχετικών κονδυλίων συνολικά για τα ευρωπαϊκά κράτη και ειδικά για την Ελλάδα και σε ποιο βαθμό έχουν απορροφηθεί κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο;

Απάντηση της κ. Ferreira εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3.8.2021)

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στηρίζουν δράσεις για την πρόληψη των κινδύνων και την πυροπροστασία. Όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, είναι διαθέσιμα στο κοινό τα κονδύλια για την πρόληψη των κινδύνων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ανά κράτος μέλος και Ταμείο. Η Επιτροπή χρηματοδότησε επίσης έργα για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών μέσω του προγράμματος LIFE και δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για το θέμα αυτό. Επιπλέον, ο ενωσιακός προϋπολογισμός πολιτικής προστασίας βοηθά τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη βιώσιμη διαχείριση των δασών μέσω της χρηματοδότησης έργων πρόληψης των πυρκαγιών και ετοιμότητας. Επιπρόσθετα, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης παρέχει στήριξη κατά των δασικών πυρκαγιών, μέσω συμβουλών εμπειρογνωμόνων και αξιολογήσεων από ομοτίμους, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των κρατών μελών. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης στήριξε την Ελλάδα στην εφαρμογή εθνικής στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών, η οποία περιλαμβάνει την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. 

Επί του παρόντος, η Ελλάδα λαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 394 εκατ. EUR στο πλαίσιο των ταμείων της πολιτικής συνοχής για τη στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων — επί του παρόντος, οι πληρωμές της ΕΕ στο πρόγραμμα ανέρχονται στο 36 % της χρηματοδότησης του προγράμματος. Στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας, διατίθενται 12 εκατ. EUR για την παροχή εξοπλισμού πυροπροστασίας και δράσεων για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών. Επιπλέον, το Σέιχ-Σου επωφελείται από κονδύλιο ύψους 1,2 εκατ. ευρώ που συνδέεται με την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος. Η Ελλάδα λαμβάνει επίσης χρηματοδότηση ύψους 57,5 εκατ. EUR μέσω του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής με πληρωμές της ΕΕ στο 16 % του διατεθέντος ποσού, για τη στήριξη προληπτικών δράσεων κατά των δασικών πυρκαγιών, των φυσικών καταστροφών και των καταστροφικών συμβάντων.