Ένα νέο χημικό προϊόν με την ονομασία «Μεθ-αιθανόλη» διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο βυτιοφόρου που ξεκίνησε από διυλιστήριο της Βουλγαρίας και κατέληξε στην Ελλάδα μέσω Σκοπίων. Χαρακτηρίζεται ως «η τέλεια νοθευτική ουσία», καθώς κοστίζει 10 λεπτά το λίτρο αντί για 1 ευρώ, ή και παραπάνω, που κοστίζει η βενζίνη. Διαθέτει 97 οκτάνια, όσα δηλαδή και η ενισχυμένη βενζίνη και, επιπλέον, δεν ανιχνεύεται στους ελέγχους νοθείας μέχρι και σε συγκέντρωσή του σε ποσοστό 40% στη βενζίνη.

Ενόψει των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της για τη συγκεκριμένη ουσία ως προς την χρήση της στη νόθευση των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών, ώστε η συγκεκριμένη χημική ουσία να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εξής για τη νόθευση των καυσίμων;

Απάντηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Timmermans εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (16.6.2021)

Αυτή η νέα χημική ουσία (η λεγόμενη «μεθ-αιθανόλη») δεν έχει αναφερθεί στην Επιτροπή από τις εθνικές αρχές ως καύσιμο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων[1].

Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την ονομασία της ουσίας «μεθ-αιθανόλη» δεν επαρκούν ώστε να γνωρίζουμε με ακρίβεια την ταυτότητα της ουσίας και, ως εκ τούτου, τις επικίνδυνες ιδιότητές της.Συνεπώς, η Επιτροπή δεν μπορεί να απαντήσει στο δεύτερο ερώτημα σχετικά με την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Ωστόσο, η Επιτροπή διερευνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, αν αυτές διαθέτουν στοιχεία σχετικά με την πιθανή χρήση της εν λόγω ουσίας στα καύσιμα.

[1] Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου.