Ραγδαία επιδείνωση στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης διαπιστώνεται από το Ινστιτούτο Μεταφορών(ΙΜΕΤ) βάσει των δεδομένων του Ζωντανού Εργαστήριου Έξυπνης Κινητικότητας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΜΕΤ, οι ώρες αιχμής στη Θεσσαλονίκη από 2-2,5 ώρες τη μέρα προ πανδημίας, έφτασαν τις 3-4 σήμερα, έχουμε συμφορημένες πολλές οδούς, ενώ συνολικά ο χρόνος διαδρομής αυξήθηκε έως και κατά 233% σε σχέση με το 2019. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το φόβο μετάδοσης του κορονοϊού που έχει ως αποτέλεσμα τη στροφή στη χρήση ΙΧ, και τη μείωση του μέσου όρου επιβατών ανά όχημα στο 1,1, αλλά και από τις φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων σε καταστήματα σε ώρες αιχμής.*

Δεδομένου ότι η ΕΕ συνεργάζεται με ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες για τη χάραξη βιώσιμης πολιτικής για την αστική κινητικότητα ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της για την κατάσταση των μεταφορών στην Θεσσαλονίκη;

2.Έχει υποβληθεί Σχέδιο Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών(ΣΒΑΕΜ) για τη Θεσσαλονίκη;

3. Πως μπορεί η ΕΕ να συνδράμει στην υλοποίησή του και ποιές δυνατότητες χρηματοδότησης προβλέπονται για την εφαρμογή του;

 

E-005249/2021

Απάντηση της κ. Vălean εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (18.2.2022)

Τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας[1] (ΣΒΑΚ) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για την αστική κινητικότητα, η οποία αποσκοπεί στη στήριξη των πόλεων κατά τη μετάβασή τους σε οικολογικότερες και ασφαλέστερες τοπικές μεταφορές.

Η Επιτροπή δημιούργησε παρατηρητήριο αστικής κινητικότητας για την παροχή πληροφοριών και ορθών πρακτικών στις πόλεις σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή ΣΒΑΚ. Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει καταρτίσει σχέδιο αστικής κινητικότητας. Σύνδεσμοι προς το σχέδιο[2] και προς ένα άρθρο[3] είναι διαθέσιμοι στη βάση δεδομένων πόλεων του παρατηρητηρίου. Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον έχει καταρτιστεί βιώσιμο σχέδιο αστικής εφοδιαστικής για τη Θεσσαλονίκη.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για την επίσημη υποβολή ΣΒΑΚ στην Επιτροπή. Τον Δεκέμβριο του 2021, η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για την αναθεώρηση των προσανατολισμών όσον αφορά το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)[4], στην οποία πρότεινε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι έως τον Δεκέμβριο του 2025 οι αστικοί κόμβοι στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ θα εγκρίνουν ένα ΣΒΑΚ και θα αναφέρουν σχετικά δεδομένα αστικής κινητικότητας.

Κατά την περίοδο 2021-2027, διατίθεται χρηματοδοτική στήριξη για τη μετάβαση προς τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο πλαίσιο διαφόρων ταμείων και μέσων, όπως ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το InvestEU, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

[1] Παρατίθενται στο παράρτημα 1 της δέσμης μέτρων της ΕΕ για την αστική κινητικότητα του 2013.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:82155e82-67ca-11e3-a7e4-01aa75ed71a1.0008.05/DOC_1&format=PDF

[2]https://www.eltis.org/mobility-plans/city-database

[3]https://www.eltis.org/resources/videos/thessaloniki-sump-successful-sump-drafted-times-economic-uncertainty-six-years

[4]https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12532-Trans-European-transport-network-TEN-T-revised-guidelines_el