Ιδιαίτερα επικίνδυνη αποδεικνύεται η χρήση των ηλεκτρικών κουβερτών, όπως φαίνεται από τα συνεχή περιστατικά βραχυκυκλωμάτων που οδηγούν σε σοβαρά εγκαύματα ή ακόμη και σε θάνατο(1)(2). Πρόκειται για θερμαινόμενες κουβέρτες που περιέχουν ηλεκτρικά καλώδια με τάση 200-400βατ και ως εκ τούτου προτιμώνται κατά τους χειμερινούς μήνες ως μια φθηνή εναλλακτική μορφή θέρμανσης(3).

Δεδομένου ότι πρόκειται για μια ευρύτατα διαδεδομένη μέθοδο θέρμανσης στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Σε τι ποσοστό χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρικές κουβέρτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της;

2. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστές για τις ηλεκτρικές κουβέρτες που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά και κάθε πότε επικαιροποιούνται τα σχετικά κριτήρια καταλληλότητας;

3. Ποιοι έλεγχοι εφαρμόζονται στις ηλεκτρικές κουβέρτες που εισάγονται στην ΕΕ απο τρίτες κατασκευάστριες χώρες;

 

E-000410/2022 Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (15.3.2022)

Το 2018 η φαινόμενη κατανάλωση[1]σε ποσότητα ηλεκτρικών κουβερτών[2] αντιπροσώπευε το 0,06 %[3] του συνόλου των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών[4]στην ΕΕ των 27 κρατών μελών.

Οι ηλεκτρικές κουβέρτες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/35/ΕΕ για τη χαμηλή τάση[5]. Η εν λόγω οδηγία διασφαλίζει ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων και της ιδιοκτησίας.

Η οδηγία για τη χαμηλή τάση ορίζει ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που συμμορφώνεται με τα εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται με τους στόχους ασφάλειας που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

Οι απαιτήσεις ασφάλειας για τις κουβέρτες, τα μαξιλάρια, τον ρουχισμό και παρόμοιες εύκαμπτες θερμαντικές συσκευές καλύπτονται από το πρότυπο EN 60335-2-17:2013, το οποίο τροποποιήθηκε το 2019, το 2020 και το 2021[6]. Το πρότυπο και οι τροποποιήσεις του έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Η οδηγία για τη χαμηλή τάση εφαρμόζεται σε κάθε ηλεκτρικό προϊόν που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν κατασκευάζεται ή εισάγεται στην ΕΕ. Επιπλέον, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020[7], όπως ισχύει για κάθε προϊόν που καλύπτεται από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και διατίθεται στην αγορά της ΕΕ. Η εποπτεία της αγοράς εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ.

[1]Φαινόμενη κατανάλωση = Παραγωγές + Εισαγωγές – Εξαγωγές.

[2]NACE αναθ. 2, κωδικός 27511400.

[3]Ηλεκτρικές κουβέρτες — Ποσότητα: 4.739.781,00 μονάδες και αξία: 48.720.701,00 ευρώ (Eurostat).

 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές — Ποσότητα: 8.424.271.839,00 μονάδες και αξία: 363.780.521.544,00 ευρώ (Eurostat).

[4]NACE αναθ. 2, κωδικός 2751.

[5]Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014L0035.

[6]EN 60335-2-17:2013, όπως τροποποιήθηκε με τα EN 60335-2-17:2013/A11:2019, EN 60335-2-17:2013/A1:2020 και EN 60335-2-17:2013/A2:2021.

[7]Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.  765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R1020

Image removed.

(1)https://www.protothema.gr/greece/article/1195092/kaike-zodanos-animera-ton-hristougennon-prospathodas-na-zestathei-me-ilektriki-kouverta/

(2)https://www.athensvoice.gr/greece/740243-ilion-apanthrakothike-37hronos-apo-ilektriki-koyverta

(3)https://www.medicinenet.com/are_heated_blankets_bad_for_you/article.htm