Σύμφωνα με τη μελέτη Ρέα, στην Ελλάδα άνω του 40% των εντεκάχρονων και σχεδόν 4 στους 10 δεκαπεντάχρονους είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Μάλιστα η παρακολούθηση των παιδιών της μελέτης έχει δείξει διαχρονικώς αυξανόμενα ποσοστά υπερβαρου/ παχυσαρκίας με 22% στα 4 έτη, 37% στα 7 έτη, 43% στα 11 έτη.Η παχυσαρκία έχει πολλαπλές επιπτώσεις στον οργανισμό και συνδέεται με προδιάθεση των παιδιών να εμφανίσουν πλήθος προβλημάτων υγείας στην ενήλικη ζωή τους, όπως διαβήτη και καρδιοπάθειες.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή προς αντιμετώπιση του ζητήματος υποστήριξε το ευρωπαϊκό σχεδίο δράσης για την παιδική παχυσαρκία 2014-2020, καθώς και την πρωτοβουλία "Healthier together”, ενώ η δημιουργία ενός υγιέστερου περιβάλλοντος τροφίμων αποτελεί επίσης στόχο του νομοθετικού πλαισίου για βιώσιμα συστήματα τροφίμων στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»,

ερωτάται η Επιτροπή

1.Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την παιδική παχυσαρκία και ποια είναι τα αποτελέσματα του στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα;

2. Ποιος ο βαθμός προόδου στην ανάσχεση της παιδικής παχυσαρκίας στα κράτη μέλη κατόπιν εφαρμογής των τελευταίων ευρωπαϊκών νομοθετικών μέτρων με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της και σε ποιες άλλες ενέργειες πρόκειται να προβεί;

 

Απάντηση της κ. Κυριακίδου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (4.9.2023)

Η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στη βελτίωση της διατροφής και της σωματικής άσκησης, ιδίως των παιδιών, δεδομένου ότι η παχυσαρκία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για μη μεταδοτικές νόσους, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την παιδική παχυσαρκία (2014-2020)[1] ήταν μια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, για την ανάσχεση της αύξησης του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας στα παιδιά και τους νέους έως το 2020.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την περίοδο 2018-2020 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)[2] κατέδειξαν ότι το 29 % των παιδιών ηλικίας 7-9 ετών στις συμμετέχουσες χώρες διαπιστώθηκε ότι είχαν υπερβολικό βάρος[3] και το 12 % παχυσαρκία και ότι η τάση είναι πτωτική όσον αφορά τον επιπολασμό του υπερβολικού βάρους στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία σε σχέση με την πρώτη έκδοση της έκθεσης, την περίοδο 2007 — 2008. Παρά τη μείωση, ο επιπολασμός (συχνότητα εμφάνισης) του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας στις χώρες αυτές εξακολουθεί να είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Επιπλέον, πρώιμες μελέτες από ορισμένες χώρες δείχνουν ότι ο επιπολασμός του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας αυξήθηκε στα παιδιά στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19[4].

Η πρωτοβουλία «Healthier Together» (Υγιέστεροι μαζί) για τις μη μεταδοτικές νόσους στην ΕΕ παρέχει ένα πλαίσιο στήριξης για τις δράσεις των κρατών μελών σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα εργασίας για το 2022 του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health) περιλαμβάνει κοινή δράση σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας με προϋπολογισμό 75 εκατ. ευρώ και επιχορηγήσεις για τα ενδιαφερόμενα μέρη για την υλοποίηση σχετικών έργων.

Η Επιτροπή δρομολογεί επί του παρόντος ετήσια μελέτη για την αξιολόγηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την παιδική παχυσαρκία για την περίοδο 2014-2020, με σκοπό την τεκμηρίωση των μελλοντικών αποφάσεων, όπως περιγράφεται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου. Ο στόχος είναι να περιλαμβάνει την αξιολόγηση προηγούμενων δραστηριοτήτων και τη χαρτογράφηση των δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται στα κράτη μέλη.

  • [1] https://health.ec.europa.eu/system/files/2016-11/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en_0.pdf
  • [2] Έκθεση σχετικά με τον πέμπτο γύρο συλλογής δεδομένων, 2018-2020: Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του ΠΟΥ για την παρακολούθηση της παιδικής παχυσαρκίας (COSI), Κοπεγχάγη, Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη, 2022.
  • [3] Υπερβάλλον βάρος = υπερβολικό βάρος + παχυσαρκία.
  • [4] Περιφερειακή έκθεση του ΠΟΥ, του 2022, σχετικά με την παχυσαρκία στην Ευρώπη. Κοπεγχάγη: Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη· 2022. Άδεια: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.