Ερώτηση μαζί Maria Spyraki (PPE) και Vangelis Meimarakis (PPE)

Η νομοθεσία της ΕΕ για την ταξινόμηση είναι η «κινητήρια» νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς καθορίζει τα κριτήρια για βιώσιμες επενδύσεις, καθορίζοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη σκοπιμότητα των ενεργειακών επενδύσεων στην ΕΕ και επηρεάζοντας άμεσα τις στρατηγικές αποφάσεις του ιδιωτικού τομέα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να θεσπιστεί ταχέως ένα ισχυρό πλαίσιο για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας για τους επενδυτές. Επιπλέον, η νομοθεσία της ΕΕ για την ταξινόμηση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ταξινόμηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, ως εκ τούτου, επηρεάζεται εκ των προτέρων από την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED II).

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

1. Πότε προτίθεται να προχωρήσει στη σχετική νομοθεσία προκειμένου να καθοριστεί ο ρόλος του φυσικού αερίου ως «μεταβατικού καυσίμου» που συμβάλλει συλλογικά στον στόχο για το κλίμα για το 2030, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2020;

2. Δεδομένου ότι υπάρχουν εκτεταμένες επενδύσεις στα βιοκαύσιμα, ιδίως στα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς, πώς προτίθεται η Επιτροπή να διευκολύνει την αναπροσαρμογή της χρήσης ή τη μετασκευή των υφιστάμενων υποδομών ώστε να είναι ανθεκτικές έναντι μελλοντικών εξελίξεων και να τις καταστήσει κατάλληλες για βιομάζα και βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς;