Η oδηγία 2019/904 για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ορίζει ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από πλαστικό εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Ως εκ τούτου, προϊόντα χαρτιού με πλαστική επένδυση θεωρούνται ότι είναι «πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης». Ωστόσο, σε αντίθεση με τα προϊόντα επένδυσης, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν εμπίπτουν υλικά όπως πολυμερείς επικαλύψεις, χρώματα, μελάνια και κόλλες.[1]

Παράλληλα, κατά την εφαρμογή της οδηγίας, η Επιτροπή δεσμεύεται σύμφωνα με το άρθρο 15 να αξιολογήσει την επιστημονική και τεχνική πρόοδο όσον αφορά τα κριτήρια ή ένα πρότυπο για τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον που εφαρμόζονται στα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας και τα υποκατάστατα προϊόντα μιας χρήσης αυτών, τα οποία δεν θα είναι επιβλαβή για τη θαλάσσια ζωή και δεν θα οδηγούν σε συσσώρευση πλαστικών υλών στο περιβάλλον.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Με ποιο τρόπο και σε τι χρονικό ορίζοντα σκοπεύει να ορίσει τα κριτήρια ή το πρότυπο βιοαποδομησιμότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ούτως ώστε να αποσαφηνίσει ποιες εναλλακτικές λύσεις είναι συμβατές με την ως άνω οδηγία χωρίς να δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός και πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση;

2.    Είναι συμβατά με την οδηγία, και άρα εμπορικά αξιοποιήσιμα, τα χάρτινα προϊόντα στα οποία η αδιαβροχοποίηση και στεγανοποίηση επιτυγχάνονται με τη μέθοδο ψεκασμού με γαλάκτωμα με βάση το νερό;

[1]     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-004768-ASW_EN.html

 

Απάντηση του κ. Sinkevičius εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (20.5.2021)

Η οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης[1] δεν κάνει διάκριση μεταξύ συμβατικών πλαστικών και πλαστικών βιολογικής προέλευσης ή βιοαποδομήσιμων πλαστικών. Η αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα κριτήρια ή ένα πρότυπο για τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον τα οποία εφαρμόζονται στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα έχει συμπεριληφθεί έως το 2027 στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της οδηγίας.

Προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αναδυόμενα ζητήματα βιωσιμότητας που σχετίζονται με τα εν λόγω πλαστικά, η Επιτροπή αναπτύσσει ένα πλαίσιο πολιτικής σχετικά με i) τον εφοδιασμό, τη σήμανση και τη χρήση πλαστικών βιολογικής προέλευσης και ii) τη χρήση βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών βάσει αξιολόγησης των εφαρμογών στις οποίες η χρήση αυτή μπορεί να είναι επωφελής για το περιβάλλον, καθώς και σχετικά με τα κριτήρια για τις εν λόγω εφαρμογές. Η πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της προετοιμασίας και θα στηρίζεται σε μια ισχυρή βάση τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατα δημοσιευθείσας έκθεσης σχετικά με τη «Βιοαποδομησιμότητα των πλαστικών υλών στο ανοικτό περιβάλλον» της ομάδας κύριων επιστημονικών συμβούλων[2]. Η πρωτοβουλία θα καθορίσει αρχές και κανόνες που θα εφαρμόζονται σε αυτά τα πλαστικά, όπως ορισμούς, κριτήρια και πιθανές εφαρμογές.

Η οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης επιβάλλει περιορισμούς διάθεσης στην αγορά μόνο όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματός της και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία θα παρέχουν περαιτέρω ερμηνεία του ορισμού του όρου «πλαστικό προϊόν μίας χρήσης». Η έγκριση και δημοσίευσή τους από την Επιτροπή προγραμματίζεται για τις προσεχείς εβδομάδες.

[1] Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (ΕΕ L 155 της 12.6.2019, σ. 1–19).

[2]https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/group-chief-scientific-advisors/biodegradability-plastics-open-environment_en