Η oδηγία 2019/904 για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ορίζει ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από πλαστικό εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Ως εκ τούτου, προϊόντα χαρτιού με πλαστική επένδυση θεωρούνται ότι είναι «πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης». Ωστόσο, σε αντίθεση με τα προϊόντα επένδυσης, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν εμπίπτουν υλικά όπως πολυμερείς επικαλύψεις, χρώματα, μελάνια και κόλλες.[1]

Παράλληλα, κατά την εφαρμογή της οδηγίας, η Επιτροπή δεσμεύεται σύμφωνα με το άρθρο 15 να αξιολογήσει την επιστημονική και τεχνική πρόοδο όσον αφορά τα κριτήρια ή ένα πρότυπο για τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον που εφαρμόζονται στα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας και τα υποκατάστατα προϊόντα μιας χρήσης αυτών, τα οποία δεν θα είναι επιβλαβή για τη θαλάσσια ζωή και δεν θα οδηγούν σε συσσώρευση πλαστικών υλών στο περιβάλλον.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Με ποιο τρόπο και σε τι χρονικό ορίζοντα σκοπεύει να ορίσει τα κριτήρια ή το πρότυπο βιοαποδομησιμότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ούτως ώστε να αποσαφηνίσει ποιες εναλλακτικές λύσεις είναι συμβατές με την ως άνω οδηγία χωρίς να δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός και πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση;

2.    Είναι συμβατά με την οδηγία, και άρα εμπορικά αξιοποιήσιμα, τα χάρτινα προϊόντα στα οποία η αδιαβροχοποίηση και στεγανοποίηση επιτυγχάνονται με τη μέθοδο ψεκασμού με γαλάκτωμα με βάση το νερό;

 

[1]     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-004768-ASW_EN.html