Ο κανονισμός 833/2014 του Συμβουλίου, που θέτει σε ισχύ την απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, ενέκρινε περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο της απόφασης 2022/884/ΚΕΠΠΑ, επιβλήθηκαν περαιτέρω περιοριστικά μέτρα σε διάφορους τομείς. H ΕΕ επέβαλε περιορισμούς για το αργό πετρέλαιο και ορισμένα προϊόντα πετρελαίου και απαγορεύσεις για την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά στα κράτη μέλη, άμεσα ή έμμεσα, αργού πετρελαίου και ορισμένων προϊόντων πετρελαίου, που προέρχονται από τη Ρωσία ή εξάγονται από τη Ρωσία, καθώς και για την ασφάλιση και αντασφάλιση των θαλάσσιων μεταφορών τέτοιων αγαθών σε τρίτες χώρες.

Όπως προκύπτει από τεκμηριωμένες τεχνικές αναλύσεις (SIGTTO της 21.10.2022), το Συμπύκνωμα του Φυσικού Αερίου (NGC) δεν εμπίπτει σε αυτούς τους περιορισμούς.

Γι’ αυτό το λόγο ερωτάται η Επιτροπή:

  • 1.Ποιο είναι το καθεστώς για το NGC, δεδομένου ότι οι περιορισμοί των σχετικών άρθρων του κανονισμού 833/2014 αφορούν μόνο πετρελαιοειδή και λάδια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά και δεν καλύπτουν το NGC;
  • 2.Προτίθεται να διευκρινίσει άμεσα το καθεστώς για το NGC, δεδομένου ότι το NGC αποτελεί υποπροϊόν της παραγωγής του φυσικού αερίου;

Απάντηση της κ. McGuinness εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17.1.2023)

Η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής εγκρίνει εννέα δέσμες κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά τη στρατιωτική της επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Στην ένατη δέσμη κυρώσεων[1], η ΕΕ αποφάσισε ότι ήταν σκόπιμο να εξαιρεθούν τα συμπυκνώματα φυσικού αερίου που παράγονται σε μονάδες παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) από τους περιορισμούς που προβλέπονται στα άρθρα 3ιγ και 3ιδ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού με υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Ως εκ τούτου, το παράρτημα XXV του κανονισμού (ΕΕ) 833/2014 του Συμβουλίου[2], το οποίο παραθέτει το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου που αναφέρονται στα άρθρα 3ιγ και 3ιδ, εξαιρεί τα συμπυκνώματα φυσικού αερίου της διάκρισης ΣΟ 2709 00 10 από μονάδες παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου καταγωγής ή εξαγωγής από τη Ρωσία, πράγμα που σημαίνει ότι αυτά δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 3ιγ και 3ιδ του παρόντος κανονισμού.

Προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση και να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα συμπύκνωσης φυσικού αερίου που εξακολουθούν να υπόκεινται σε περιορισμούς δυνάμει των άρθρων 3ιγ και 3ιδ του παρόντος κανονισμού δεν αγοράζονται, εισάγονται ή μεταφέρονται στην ΕΕ ή σε τρίτες χώρες, η ΕΕ θέσπισε επίσης υποχρέωση υποβολής αναφορών για τους φορείς εκμετάλλευσης που συμμετέχουν σε συναλλαγές που αφορούν συμπυκνώματα φυσικού αερίου από μονάδες παραγωγής ΥΦΑ.

Η Επιτροπή είναι πλήρως προσηλωμένη στη στήριξη των κρατών μελών και θα συνεχίσει να συνεργάζεται και να συντονίζεται στενά με τα κράτη μέλη και τους οικονομικούς φορείς της ΕΕ για το θέμα αυτό.

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2474 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία ΕΕ L 322I της 16.12.2022, σ. 1

[2] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, ΕΕ L 229 της 31ης Ιουλίου 2014, σ. 1.