Σύμφωνα με τον κανονισμό της Κομισιόν (EE) 2022/428-430, έχει επιβληθεί απαγόρευση των πωλήσεων προς τη Ρωσία σε μία ομάδα προϊόντων στην οποία περιλαμβάνονται και τα ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο καθώς και ενδύματα από γουνοδέρματα.

Η απαγόρευση των πωλήσεων γούνας στη Ρωσία δεσμεύει το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών των περίπου 2.000 επιχειρήσεων και των 4.000 απασχολούμενων του κλάδου.

Ο κλάδος αντιμετώπισε σημαντικό πλήγμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και κατάφερε ουσιαστικά να επιβιώσει μέσα από τα ειδικά μέτρα ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID.

Με την υπάρχουσα απαγόρευση, η οποία έχει ασαφή χρονικό ορίζοντα ως προς την άρση της, τίθεται σημαντικό ζήτημα βιωσιμότητας για τις εν λόγω επιχειρήσεις του κλάδου της Ελληνικής γουνοποιίας ο οποίος εφαρμόζει προδιαγραφές και κανόνες αειφόρου, βιώσιμης επιχειρηματικότητας και αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία, περιφέρεια σε απανθρακοποίηση.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται η Eπιτροπή:

1. Προβλέπεται συγκεκριμένη δυνατότητα κρατικής ενίσχυσης των κλάδων που έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό του κύκλου εργασιών τους που να επηρεάζεται από τις απαγορεύσεις εξαγωγών και δεν μπορούν να επανασχεδιάσουν τα προϊόντα τους και να ανακατευθύνουν την παραγωγή τους;

2. Μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ένας μηχανισμός στήριξης της ρευστότητας για επιχειρήσεις που πλήττονται από την απαγόρευση των πωλήσεων στην Ρωσία

 

Απάντηση της εκτελεστικής αντιπροέδρου κ. Vestager εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (10.6.2022)

Στις 23 Μαρτίου 2022[1] η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο κρίσης ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να κάνουν χρήση της ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας[2]. Το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη i) να χορηγούν προσωρινά περιορισμένα ποσά ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που πλήττονται από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και/ή από τις σχετικές κυρώσεις της ΕΕ και τα αντίποινα που επιβάλλονται· ii) να διασφαλίζουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει επαρκής ρευστότητα για τις επιχειρήσεις μέσω κρατικών εγγυήσεων και επιδοτούμενων δανείων· και iii) να χορηγούν προσωρινή στήριξη σε επιχειρήσεις για την άμβλυνση των εξαιρετικά σοβαρών αυξήσεων της τιμής του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το τμήμα 2.4 του προσωρινού πλαισίου κρίσης, για ενεργοβόρες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς και υποτομείς που πλήττονται ιδιαίτερα και απαριθμούνται στο παράρτημα 1 της ανακοίνωσης μπορούν να επιτραπούν υψηλότερα ποσά ενίσχυσης και υψηλότερες εντάσεις ενίσχυσης. Στους εν λόγω τομείς περιλαμβάνονται η κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων, η παραγωγή συνθετικών ή τεχνητών ινών, η προπαρασκευή και η νηματοποίηση υφαντικών ινών, καθώς και η κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ρευστότητα για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την τρέχουσα διαταραχή της οικονομίας, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν μηχανισμούς για τη χορήγηση έως και 400 000 EUR ανά επιχείρηση με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή με άλλες μορφές, μεταξύ των οποίων επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια. Η στήριξη της ρευστότητας με τη μορφή επιδοτούμενων κρατικών εγγυήσεων ή δανείων με επιδοτούμενα επιτόκια μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

[1] Ανακοίνωση της Επιτροπής — Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (ΕΕ C 131I της 24.3.2022, σ. 1), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:C:2022:131I:TOC

[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_1949