Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους κατοίκους του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης η ποιότητα του
παρεχόμενου νερού ύδρευσης. Συγκεκριμένα, στα Κύμινα, στα Ν.Μάλγαρα και στη Βραχιά, σύμφωνα
με εργαστηριακούς ελέγχους, σημειώνονται υπερβάσεις στη συγκέντρωση αρσενικού, χλωριούχων
και σε μικροβιολογικές παραμέτρους, που καθιστούν το νερό ακατάλληλο για πόση και μαγειρική
χρήση.


Προς επίλυση του ζητήματος η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
αποφάσισε την ένταξη της Πράξης «Κατασκευή δικτύου για την ύδρευση των οικισμών Κυμίνων και
Μαλγάρων από το αντλιοστάσιο της ΕΥΑΘ στην Χαλάστρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5112099 στο
συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020» με ημερομηνία έναρξης υλοποίησης την 1.12.2021.


Δεδομένου ότι βάσει της από 18.12.2014 Απόφασης της Επιτροπής C(2014) 10160 εγκρίθηκε το
ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα[1] ερωτάται η Επιτροπή:


1 Τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της για την ποιότητα του νερού στις περιοχές αυτές;


2 Ποια η μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του έργου και πώς αυτή κρίνεται βάσει του
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και των επιδιωκόμενων στόχων;


3 Πρόκειται να πραγματοποιηθούν επιτόπιοι έλεγχοι από τα αρμόδια ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα,
όπως προβλέπεται από τους κανόνες του επιχειρησιακού προγράμματος;


[1] CCI: 2014GR16M1OP001

 

Απάντηση του κ. Sinkevičius εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (10.6.2022)

1. Με βάση τις παραμετρικές τιμές που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή στο πλαίσιο της οδηγίας για το πόσιμο νερό[1], η Ελλάδα επιτυγχάνει υψηλά συνολικά ποσοστά συμμόρφωσης όσον αφορά την ποιότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού. Δεν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού στην εν λόγω περιοχή. Έως τον Ιανουάριο του 2023 τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν τη δέουσα μεταφορά της αναδιατυπωμένης οδηγίας για το πόσιμο νερό[2] στο εθνικό τους δίκαιο. Η παρούσα οδηγία εισάγει μια προσέγγιση βάσει κινδύνου που καλύπτει όλη την αλυσίδα υδροδότησης. Η εν λόγω προσέγγιση θα δώσει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές και στους φορείς ύδρευσης να αντιμετωπίζουν καλύτερα τους οικείους τοπικούς κινδύνους για την ποιότητα του παρεχόμενου νερού.

2. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, στις 23 Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκε έργο συνολικού ύψους 5,7 εκατ. EUR στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»[3]. Το φυσικό αντικείμενο αφορά την κατασκευή νέων αγωγών ύδρευσης για την επέκταση, την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δικτύων με στόχο την αποκατάσταση της κακής ποιότητας της ύδρευσης και την αντιμετώπιση των διαρροών νερού. Η επιχείρηση ύδρευσης του δήμου Δέλτα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του έργου και ο σχετικός διαγωνισμός ανάθεσης πρόκειται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

3. Στο παρόν στάδιο η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τυχόν ελέγχους για το εν λόγω έργο, δεδομένου ότι η εφαρμογή του δεν έχει αρχίσει ακόμη. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με την επιλογή, την εφαρμογή και τους ελέγχους των συγχρηματοδοτούμενων έργων τηρεί τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες.

[1] Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32).

[2] Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 435 της 23.12.2020, σ. 1).

[3] https://ec.europa.eu/regional_policy/el/atlas/programmes/2014-2020/europe/2014gr16m1op001