Σύμφωνα με έκθεση της IQAir, το 2022 περίπου το 90% της ανθρωπότητας ήρθε αντιμέτωπο με ανθυγιεινή ποιότητα αέρα και μόνον 6 χώρες και 7 νησιά-αποικίες πληρούσαν τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας(ΠΟΥ) για ασφαλή επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων. Μάλιστα, στη Θεσσαλονίκη, τα Βασιλικά  βρίσκονται στην 59η χειρότερη θέση στην Ευρώπη ως προς την ποιότητα του αέρα και την ατμοσφαιρική ρύπανση, με τον ετήσιο μέσο όρο συγκέντρωσης σωματιδίων PM2.5 στα 23,9 μg/m³, το Πλαγιάρι βρίσκεται στην 68η θέση πανευρωπαϊκά, με ετήσια συγκέντρωση τα 22,9 μg/m³, η Καρδία στην 71η χειρότερη θέση στην Ευρώπη, με μέσο όρο 22,6 μg/m³. Επιπρόσθετα, σε εθνικό επίπεδο, στην Ελλάδα υψηλή ρύπανση εμφανίζουν η Περαία (21,3 μg/m³) και  η Θέρμη (20,4 μg/m³), καθώς και η πόλη της Θεσσαλονίκης (19,7 μg/ m³).*

Ενόψει τούτων και σε συνέχεια και της από 10.6.2022 απάντησης της Επιτροπής στην E-001430/2022 ερώτηση που κατέθεσα για την ποιότητα του αέρα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης**

ερωτάται η Επιτροπή

1.Ποια είναι τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη χρηματοδότηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης το 2023 και σε ποιό βαθμό έχουν απορροφηθεί από την Ελλάδα μέχρι τώρα;

2.Προτίθεται η Επιτροπή ενόψει των πορισμάτων της ανωτέρω έρευνας εκ των οποίων προκύπτει αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης το 2022 σε σχέση με το προηγούμενο έτος να προτείνει επιπλέον μέτρα;

 

Απάντηση του κ. Sinkevičius εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (20.6.2023)

 Η ΕΕ στηρίζει την πολιτική για καθαρό αέρα με το μέσο Next Generation EU και με ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το 45,5 % του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας προβλέπει δαπάνες που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων πολλών μέτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τις βιώσιμες και πολυτροπικές μεταφορές και άλλων επενδύσεων που συμβάλλουν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντισταθμίζονται από μέτρο που αποσκοπεί στην άμεση μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 Επιπλέον, η πολιτική συνοχής στηρίζει τη χρηματοδότηση ειδικών εργαλείων για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Για τον σκοπό αυτό, η χρηματοδότηση μελετών και η παροχή εξοπλισμού υψηλού επιπέδου αποτελούν βασικές δράσεις που υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, στο πλαίσιο των οποίων έχουν προγραμματιστεί περίπου 59 εκατ. EUR (συνεισφορά της ΕΕ) κατά την περίοδο 2021-2027 για μέτρα για την ποιότητα του αέρα και τη μείωση του θορύβου στην Ελλάδα.

 Η Επιτροπή ανησυχεί για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα και έχει παραπέμψει τη χώρα στο Δικαστήριο της ΕΕ για συνεχείς υπερβάσεις των οριακών τιμών για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10) και για την αποτυχία των αρχών να εξασφαλίσουν ότι οι περίοδοι υπέρβασης είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομες για τη ζώνη ποιότητας του αέρα της Θεσσαλονίκης. Με την απόφασή του της 23ης Μαρτίου 2023, το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε τα πορίσματα της Επιτροπής. Παρόλο που η επιβολή από την Επιτροπή επικεντρώνεται σε συστηματικές παραβιάσεις των υποχρεώσεων της ΕΕ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι την πρωταρχική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα φέρουν τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της θέσπισης και εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων.

https://www.voria.gr/article/ekthesi-sti-thessaloniki-oi-treis-apo-tis-pente-periohes-tis-horas-me-ti-heiroteri-poiotita

**https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001430_EL.html