Μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών και σε εφαρμογή της, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) προχώρησε στην καταχώρηση του σήματος των μακεδονικών προϊόντων «Macedonia the Great», το οποίο δημιούργησε προκειμένου να κατοχυρωθεί και να προβληθεί η ταυτότητα των αυθεντικών μακεδονικών προϊόντων, η οποία είναι μόνο ελληνική, ενώπιον του αρμόδιου Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO). Ωστόσο, επιχειρήσεις από τη γειτονική χώρα προβαίνουν συστηματικά στη χρήση διακριτικών τίτλων ή αναφορών δήθεν προέλευσης των προϊόντων τους από τη «Μακεδονία», με αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχυσης σε επενδυτές και καταναλωτές ως προς την ταυτότητα των προϊόντων ή ακόμη και τον σφετερισμό της γεωγραφικής προέλευσής τους, προκειμένου να εκμεταλλευτούν εμπορικά το καλό όνομα που έχουν αποκτήσει διαχρονικά στην αγορά διεθνώς.

Δεδομένου ότι οι ανωτέρω πρακτικές έχουν σοβαρότατη επίδραση και προκαλούν ανυπολόγιστη οικονομική και ηθική βλάβη σε όλους τους παραγωγούς προϊόντων στη βόρεια Ελλάδα, των οποίων η συνεισφορά στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας είναι σημαντικότατη,

ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της για τις ανωτέρω πρακτικές και σε ποιες ενέργειες μπορεί να προβεί προκειμένου να αποφευχθεί η παραπλάνηση των Ευρωπαίων καταναλωτών, καθώς και να προκύπτει με σαφήνεια η προέλευση των προϊόντων;

2. Υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια που μπορούν να αξιοποιηθούν για την προώθηση του κατοχυρωμένου σήματος «Macedonia the Great»;

Απάντηση του κ. Várhelyi εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (5.3.2021)

Η συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει τα εξής: «Σε σχέση με τα προαναφερόμενα όνομα και ορολογίες στις εμπορικές ονομασίες τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες, τα Μέρη συμφωνούν να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές κοινότητές τους να θεσμοθετήσουν έναν ειλικρινή, δομημένο και με καλή πίστη διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου θα επιδιώξουν και θα επιτύχουν αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις στα θέματα που πηγάζουν από τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες

και όλα τα σχετικά ζητήματα σε διμερές και διεθνές επίπεδο.  Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων διατάξεων, θα δημιουργηθεί μία διεθνής ομάδα ειδικών η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των δύο Κρατών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») με την κατάλληλη συμβολή των Ηνωμένων Εθνών και του ΔΟΤ.  Αυτή η ομάδα ειδικών θα συγκροτηθεί εντός του 2019 και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της εντός τριών ετών. Τίποτα στο Άρθρο 1 (3) (θ) δεν θα επηρεάσει την παρούσα εμπορική χρήση μέχρις ότου εξευρεθεί αμοιβαία συμφωνία όπως προβλέπεται σε αυτήν την παράγραφο.»  Η Επιτροπή είναι έτοιμη να παράσχει συμβουλές σχετικά με το σχετικό κεκτημένο της ΕΕ και υπενθυμίζει ότι οι ισχύουσες διμερείς συμφωνίες θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται με καλή πίστη από όλες τις πλευρές.

Όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, σκοπός τους είναι  η συμβολή στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη διασφάλιση βιώσιμων και υγιών συνθηκών τόσο στην ευρωπαϊκή οικονομία όσο και στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τις αρχές της επιμερισμένης διαχείρισης και της επικουρικότητας, η προετοιμασία και η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών, στο καταλληλότερο εδαφικό επίπεδο και σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα κάθε κράτους μέλους.