To Oμοσπονδιακό Δικαστήριο στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης παρέπεμψε[1] σε δίκη τον John Hanick με την κατηγορία της παραβίασης των αμερικανικών κυρώσεων που προέκυψαν από τη ρωσική υπονόμευση δημοκρατικών διαδικασιών και θεσμών στην Ουκρανία το 2014.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι ο Hanick ενεργούσε για λογαριασμό του Ρώσου ολιγάρχη Konstantin Malofejew, στον οποίον είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ το 2014.

Στο κείμενο της παραπομπής[2], μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι την περίοδο 2015 και 2016 ο J. Hanick δημιούργησε ένα τηλεοπτικό δίκτυο στην Ελλάδα με σκοπό «την προβολή της Ρωσικής οπτικής στην ελληνική τηλεόραση».

Πράγματι, ο Hanick κατέχει, από τις 30.11.2015 έως και τις 30.11.2018, την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τηλεοπτικού δικτύου, το οποίο συστήθηκε ως ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Hellas Net ΤV», σύμφωνα με την από 4.3.2016 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου Αθηνών[3].

Έχοντας υπόψη τις πρόσφατες κυρώσεις που επεβλήθησαν στα δίκτυα Sputnik και RT[4], ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Προτίθεται να ζητήσει τη διερεύνηση της χρηματοδότησης, από την πηγή έως τους τελικούς αποδέκτες, στην προαναφερθείσα περίπτωση λειτουργίας του τηλεοπτικού δικτύου Hellas Net TV κατά την περίοδο 2015-2018 στην Ελλάδα;

2.    Προτίθεται να ζητήσει τη διερεύνηση και να κατονομάσει ποια πρόσωπα ανέλαβαν την εκτέλεση του σχεδίου κατέχοντας κορυφαίες οργανωτικές και διοικητικές θέσεις[5] στο εν λόγω τηλεοπτικό δίκτυο;

 

[1]     https://www.justice.gov/opa/pr/tv-producer-russian-oligarch-charged-violating-crimea-related-sanctions

[2]     https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1479761/download

[3]     Bλ. Συνημμένο έγγραφο

 

Απάντηση της κ. McGuinness εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (29.4.2022)

Ο Konstantin Valerevich Malofeev υπόκειται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014[1] από τις 30 Ιουλίου 2014. Αυτό σημαίνει ότι i) όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκουν, βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχό του θα πρέπει να έχουν δεσμευθεί και ότι ii) κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν θα πρέπει να έχει διατεθεί μετά την ημερομηνία αυτή, αμέσως ή εμμέσως, σε αυτόν ή προς όφελός του ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που συνδέονται με αυτόν.

Τα κράτη μέλη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για την εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή και επιβολή των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, αξιολογώντας κατά πόσον υπάρχει παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας.

Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ. Παρέχει εκτενείς κατευθυντήριες οδηγίες στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κυρώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

[1] Ενοποιημένο κείμενο: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0269-20211213&from=EN).

[4]     https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/03/02/eu-imposes-sanctions-on-state-owned-outlets-rt-russia-today-and-sputnik-s-broadcasting-in-the-eu/

[5]     https://www.koutipandoras.gr/article/hellasnet-ena-diktyo-me-axioseis