Σφοδρή χαλαζόπτωση στην Ορμύλια της Χαλκιδικής έπληξε ανεπανόρθωτα το 95% των καλλιεργειών της βρώσιμης ελιάς Χαλκιδικής, η οποία συνιστά προιόν Π.Ο.Π., μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη της συγκομιδής της. Η ελαιοπαραγωγή είναι η κύρια ασχολία του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή, με τις καλλιέργειες εκεί να φτάνουν περίπου τα 30.000 στρέμματα.* Οι φετινές καταστροφές υπολογίζεται ότι επιφέρουν οικονομική ζημιά 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι πέρυσι οι καλλιεργητές της βρώσιμης πράσινης ελιάς έχασαν το 80% της παραγωγής τους λόγω ακαρπίας.**

 Δεδομένου ότι πρόκειται για προϊόν Π.Ο.Π με εξέχουσα θέση στην ελληνική αγροτική παραγωγή, το οποίο εξάγεται διεθνώς σε ποσοστό 85% ερωτάται η Επιτροπή:

 1.Ποια ευρωπαϊκά προγράμματα εφαρμόστηκαν κατά την τελευταία προγραμματική περίοδο για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών και των αντίστοιχων επενδύσεων  και ποια πρόοδος σημειώθηκε;

2. Τι κονδύλια έχουν διατεθεί για την ενίσχυση των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών και ποια η απορρόφησή τους;

3. Υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης επιπλέον κονδυλίων στον τομέα της ελαιοπαραγωγής  για την κάλυψη των ζημιών που επέρχονται από έκτακτα καιρικά φαινόμενα;

 

Απάντηση του κ. Wojciechowski εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (30.9.2022)

Το τρέχον ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2022 (ΠΑΑ)[1] περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα που απευθύνονται στους ελαιοκαλλιεργητές για συστήματα ποιότητας, επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οργανώσεις παραγωγών, βιολογική γεωργία και για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, καθώς και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών δράσεων. Το ποσό που αποδίδεται στο ΠΑΑ για την περίοδο 2014-2022 ανέρχεται σε 6 512 εκατ. EUR. Στις 31 Μαΐου 2022, η δημοσιονομική εκτέλεση ήταν 61,13 %.

Για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, εγκρίθηκε προσωρινό μέτρο αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν διαθέσιμα κονδύλια για τη στήριξη των γεωργών που πλήττονται περισσότερο. Η Ελλάδα χορήγησε πρόσθετη στήριξη ύψους 94,3 εκατ. EUR στον τομέα του ελαιολάδου[2] χρησιμοποιώντας το μέτρο αυτό στο ΠΑΑ, και η δημοσιονομική εκτέλεση ανέρχεται στο 100 %. Τα «Προγράμματα εργασίας οργανώσεων ελαιουργικών φορέων, περιόδου 2021-2022»[3] περιλαμβάνουν τους επί του παρόντος διαθέσιμους πόρους για την κάθετη ολοκλήρωση της ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου.

Η Ελλάδα αποζημιώνει επίσης τους γεωργούς για φυσικές καταστροφές και δυσμενή κλιματικά φαινόμενα με εθνικούς πόρους[4] στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις[5].

 

[1] http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1‑%CF%80%CE%B1%CE%B1-0

[2]Έως 7 000 ευρώ για τους γεωργούς και έως 50 000 ευρώ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση. Οι αποφάσεις χορήγησης επιδοτήσεων παρατάθηκαν έως τις 30 Ιουνίου 2021 και οι πληρωμές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

[3]Απόφαση αριθ. 184/27855 σχετικά με προγράμματα εργασίας οργανώσεων ελαιουργικών φορέων, περιόδου 2021-2022, ΦΕΚ Β’, 339/29-1-2021.

[4]Καθεστώς κρατικής ενίσχυσης SA.45002. Παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 με την SA.59356.

[5]Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές 2014 έως 2020 (ΕΕ C 204 της 1.7.2014, σ. 1): https://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02014XC0701(01)-20201208&qid=1651219941259. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕE (ΕΕ L 193 της 1.7.2014, σ. 1): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0702-20201210, και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 9). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1408-20190314