Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες τευτλοπαραγωγοί, λόγω της υπαγωγής της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) σε διαδικασία εξυγίανσης. Η ΕΒΖ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και πέντε εργοστάσια στη Βόρεια Ελλάδα, συνέβαλε ουσιαστικά στο εισόδημα των 20.000 αγροτών της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας που ασχολούνταν με την τευτλοκαλλιέργεια.

Δεδομένου ότι οι εγχώριες ανάγκες για ζάχαρη στην Ελλάδα ανέρχονται σε 370.000 τόνους και θα μπορούσαν να καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από την ΕΒΖ, ενώ η συνέχιση της τευτλοπαραγωγής σημαίνει διάσωση μιας παραδοσιακής καλλιέργειας που εξασφαλίζει πολλές θέσεις εργασίας, και προσφέρει δυνατότητες παραγωγής αντισηπτικών εντός της ΕΕ από τα ημιπαράγωγα ζάχαρης, όπως μελάσα και αιθανόλη, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό μεσούσης της πανδημικής έξαρσης,

ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιές πληροφορίες έχει στη διάθεσή της για την αξιοποίηση των ζαχαρότευτλων εντός της ΕΕ ;

2. Υπάρχουν καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα για τον σκοπό αυτό; 3. Υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για να ενισχυθούν δράσεις για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, όπως αντισηπτικών, που παράγονται από τη ζάχαρη;

Απάντηση του κ. Wojciechowski  εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (22.7.2021)

Τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών μπορεί να καλύπτουν μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, όπως η ασφάλιση της συγκομιδής και τα ταμεία αλληλοβοήθειας. Στην ΕΕ, δαπανήθηκαν 25,5 εκατ. ευρώ και για τα δύο μέτρα. Οι ελληνικές οργανώσεις παραγωγών δεν έκαναν ποτέ χρήση των εν λόγω μέτρων.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) μπορεί να παρέχει στήριξη στους γεωργούς για προληπτικές δράσεις και αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα. Το ΕΓΤΑΑ μπορεί επίσης να παρέχει στήριξη για εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και συγκεκριμένα, για την ασφάλιση της παραγωγής και τα εργαλεία σταθεροποίησης του εισοδήματος. Η τρέχουσα έκδοση του ελληνικού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 προβλέπει 20 εκατ. ευρώ μόνο για την ανάληψη προληπτικών δράσεων. Για να λάβουν τη στήριξη, τα κράτη μέλη πρέπει να εισαγάγουν τα εν λόγω μέτρα στα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μέσω τροποποιήσεων των ΠΑΑ.