Βάσει του διαγωνισμού της ΕΕ υπ. αρ. 2017/ISFP/CORR/0050 με αναθέτουσα αρχή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) έχει κατακυρωθεί το έργο με τίτλο «Παροχή συμβουλών, τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς» στην εταιρία ECORYS.

Ο κύριος σκοπός της σύμβασης είναι να βοηθήσει την Επιτροπή στις εργασίες της στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου οικονομικής διακυβέρνησης, με τη συλλογή και επεξεργασία συναφών πληροφοριών σχετικά με τα ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Μελέτη-παραδοτέο της εν λόγω σύμβασης που αφορά την Ελλάδα φέρεται να έχει συνταχθεί από δύο φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα ονόματα είναι στη διάθεση της Επιτροπής και τα οποία είχαν διοριστεί ως μετακλητές υπάλληλοι στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς υπό τον τότε ΓΓ κ. Γεώργιο Βασιλειάδη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ(1)(2).

Έχοντας υπόψη ότι οι ανάδοχοι έργων της ΕΕ οφείλουν να υπογράφουν σύμφωνο αποδοχής όρων το οποίο περιλαμβάνει και δήλωση ακεραιότητας αλλά και ότι υπάρχει προφανής σύγκρουση συμφερόντων στη σύνταξη σχετικής μελέτης από άτομα που έχουν διατελέσει ειδικοί μετακλητοί σύμβουλοι σε πολιτικά πρόσωπα, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ήταν σε γνώση της η σύγκρουση συμφερόντων που είχαν οι συντάκτριες της έκθεσης;

2. Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το ζήτημα αξιοπιστίας της έκθεσης, δεδομένου ότι οι συντάκτριές της έχουν προφανή σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα;

Image removed.

(1)http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8t1hMXT2up2x5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6PZKHBUSqIM6CiBSQOpYnT00MHhcXFRTswcN8MEP6LzHaS5NKOrLSVMPHC-S0RMbEDzHMkgwqvcs.

(2)http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8fECpAbnx8rN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6PZKHBUSqIM6CiBSQOpYnT00MHhcXFRTsVKDUQTla9duyPa_gBKhNQY4Nh_i4rytnHee0u40dw3g.