Το προωθημένο σε ευρωπαϊκές χώρες σύστημα εμπρόσθιας επισήμανσης Nutriscore, παρουσιάζει στρεβλώσεις όσον αφορά στη διατροφική αξία σημαντικών προϊόντων της μεσογειακής διατροφής, όπως για παράδειγμα το ελαιόλαδο, που βάσει αυτής θα κατατασσόταν στα λιπαρά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διατροφική του αξία και οι ευεργετικές για την ανθρώπινη υγεία ιδιότητές του.1

Λόγω της αναγκαιότητας υιοθέτησης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος διατροφικής επισήμανσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», έχει προτείνει την εφαρμογή ενός ενοποιημένου συστήματος επισήμανσης, ενώ έχει ζητήσει γνωμοδότηση επί του θέματος από την EFSA.

Ενόψει τούτων ερωτάται η Επιτροπή:

1 Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση του ενοποιημένου ευρωπαϊκού συστήματος που θα συμπληρώσει το Nutriscore και πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί;

2 Με ποιον τρόπο θα προβληθεί η αξία των μεσογειακών προϊόντων διατροφής, η οποία είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένη διεθνώς και θα διαχωριστούν στην κατάταξη από τα τυποποιημένα- επεξεργασμένα τρόφιμα με τα οποία προφανώς δε χωρεί καμία σύγκριση;

3 Πως κρίνει την εφαρμογή ενός συμπληρωματικού σήματος στη βάση της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», ειδικά για τα προϊόντα της μεσογειακής διατροφής;

 

Απάντηση της κ. Κυριακίδου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (16.12.2021)

Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»[1]ανακοινώνει ότι η Επιτροπή θα εκπονήσει πρόταση για εναρμονισμένη υποχρεωτική διατροφική επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας σε επίπεδο ΕΕ έως το τέλος του 2022. Όπως ορίζεται στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η Επιτροπή επιθυμεί να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προβαίνουν σε ενημερωμένες και υγιεινές επιλογές τροφίμων. Η στρατηγική δεν συνιστά συγκεκριμένο τύπο διατροφικής επισήμανσης στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας και, στο παρόν στάδιο, δεν έχει γίνει καμία επιλογή.

Η Επιτροπή θα εκπονήσει την πρότασή της λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα εκτίμησης επιπτώσεων[2], η οποία θα περιλαμβάνει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των επιλογών πολιτικής, τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και επιστημονικές συμβουλές. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής επί του παρόντος επικαιροποιεί την προηγούμενή του βιβλιογραφική ανασκόπηση[3]. Επιπλέον, η Επιτροπή ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) την παροχή επιστημονικών συμβουλών σχετικά με: θρεπτικές ουσίες σημαντικές για τη δημόσια υγεία για τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων των μη θρεπτικών συστατικών των τροφίμων· ομάδες τροφίμων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή των ευρωπαϊκών πληθυσμών και υποομάδων, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι μόνο, της μεσογειακής διατροφής στην οποία αναφέρεται η κ. βουλεύτρια· και κριτήρια που να καθοδηγούν την επιλογή θρεπτικών ουσιών και άλλων μη θρεπτικών συστατικών των τροφίμων για την κατάρτιση προφίλ θρεπτικών συστατικών. Όπως ανακοινώθηκε από την EFSA[4], οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογήσουν στο πλαίσιο αυτό πρόσφατες επιστημονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δημοσιευμένων αξιολογήσεων σχετικά με τις διατροφικές συστάσεις για υγιεινή διατροφή, το έργο της ίδιας της EFSA σχετικά με τις διατροφικές τιμές αναφοράς και τα προφίλ θρεπτικών συστατικών, καθώς και τις εθνικές διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές στις ευρωπαϊκές χώρες με βάση τα τρόφιμα. Οι επιστημονικές συμβουλές της EFSA θα τροφοδοτήσουν τις εργασίες της Επιτροπής σχετικά με την εναρμονισμένη διατροφική επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας.

 

[1] COM(2020) 381

[2]Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τις διάφορες πιθανές επιλογές για τη διατροφική επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers_el

[3]https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC113586

[4] https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsas-scientific-advice-inform-harmonised-front-pack-labelling-and-restrictionκαιhttps://www.efsa.europa.eu/en/news/science-behind-nutrient-profiling-have-your-say