Θέμα: Τεχνολογία blockchain και αγροδιατροφικός τομέας

Η ψηφιακή τεχνολογία blockchain αποτελεί κομμάτι της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και παρέχει τη δυνατότητα ψηφιακής καταχώρησης συναλλαγών διευκολύνοντας τη διαφάνεια και μειώνοντας τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Σύμφωνα με έρευνα της Gartner για την επιχειρηματικότητα σήμερα, παρατηρείται μια στροφή του κλάδου των τροφίμων στην υψηλή τεχνολογία προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η φρεσκάδα των αγαθών που φτάνουν στο τραπέζι του τελικού καταναλωτή. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το 20% των δέκα κορυφαίων βάσει εσόδων αλυσίδων ειδών παγκοσμίως θα χρησιμοποιεί μέχρι το 2025 την τεχνολογία του blockchain στον τομέα της ασφάλειας και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων. Επί του παρόντος οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχουν την πρωτοκαθεδρία στην αξιοποίηση του blockchain, ενώ τα οφέλη της αναμένεται να αξιοποιηθούν σταδιακά και στον αγροδιατροφικό τομέα, στην ενέργεια, στην υγεία και στη βιομηχανία.

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένης της ανάγκης ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ερωτάται η Επιτροπή:

1 Ποιες ενέργειες προγραμματίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενσωμάτωση του blockchain από τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις(ΜμΕ);

2 Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να αξιοποιηθούν για το συγκεκριμένο σκοπό κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο;

3 Ποιο είναι το ύψος των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται τόσο συνολικά, όσο και ειδικά για τις ελληνικές ΜμΕ του αγροδιατροφικού τομέα, και ποια χρονικά περιθώρια τίθενται για την απορρόφησή τους;

 Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (30.6.2021)

Στην ανακοίνωση με τίτλο «Στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη»[1] τονίστηκε η σημασία των επαναστατικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), για την ψηφιακή ενδυνάμωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).Ορισμένα προγράμματα της ΕΕ, όπως τα «Ορίζων Ευρώπη», «Ψηφιακή Ευρώπη» και «InvestEU», μπορούν να στηρίξουν την τεχνολογία blockchain.

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» προβλέπει ευκαιρίες για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την τεχνολογία blockchain μέσω της δράσης «Διαδίκτυο εμπιστοσύνης», η οποία είναι επίσης ανοικτή στη βιομηχανία και στις ΜΜΕ, καθώς και μέσω δράσεων της ομάδας 6στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 10,1 δισ. ευρώ για τη στήριξη ρηξικέλευθων τεχνολογιών και καινοτομιών. Οι ΜΜΕ που λειτουργούν με blockchain μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» προβλέπει δράσεις για την ανάπτυξη λύσεων που στηρίζονται στην τεχνολογία blockchain.Η ευρωπαϊκή υποδομή για τις υπηρεσίες αλυσίδας συστοιχιών, η οποία είναι ένα διομότιμο δίκτυο διασυνδεδεμένων κόμβων, διαχειρίζεται υποδομή υπηρεσιών βασισμένων σε αλυσίδα συστοιχιών, η οποία θα επιτρέψει σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, ιδίως σε ΜΜΕ, να αναπτύξουν εφαρμογές που χρησιμοποιούν λύσεις που στηρίζονται στην τεχνολογία blockchain.

Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει επίσης το πρόγραμμα InvestEU[2]μέσω ειδικού σκέλους για τις ΜΜΕ, στο οποίο θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιοποίησή τους. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και το ταμείο για την τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών ύψους 700 εκατ. EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Επί του παρόντος, τα έργα σχετικά με λύσεις που στηρίζονται στην τεχνολογία blockchain στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής στα οποία συμμετέχουν ΜΜΕ μπορούν επίσης να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.

Δεν έχει προβλεφθεί ειδικός προϋπολογισμός για την τεχνολογία blockchain.Λόγω του προσανατολισμένου στη ζήτηση χαρακτήρα των προγραμμάτων που προαναφέρθηκαν, δεν γίνεται κατανομή κονδυλίων ανά χώρα. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και οι δημόσιες συμβάσεις ανατίθενται με διαγωνισμό.

[1] COM(2020) 103 final

[2] Κανονισμός (ΕΕ) 2021/523