Μια θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα εντοπίστηκε νεκρή στην παραλία της Περαίας. Αντίστοιχα περιστατικά καταγράφονται επί σειρά ετών και στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας, μόνο το 2017 περίπου 600 χελώνες θανατώθηκαν εκουσίως από ψαράδες για να μην καταστρέφουν τα δίχτυα τους.

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσκοπώντας στη βελτίωση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη φύση, ανακοίνωσε το 2017 «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία», στο οποίο και παρουσίασε 15 δράσεις προς υλοποίηση σε συνεργασία με τα κράτη μέλη μέχρι το 2020, ενώ στις προτεραιότητες του σχεδίου συγκαταλέγονται η ενίσχυση των επενδύσεων στο Δίκτυο Natura 2000 και η βελτίωση των συνεργειών με χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια πρόοδος έχει σημειωθεί έως τώρα όσον αφορά το ανωτέρω σχέδιο δράσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Επιτροπή, τόσο συνολικά για τα κράτη μέλη όσο και ως προς την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που τέθηκαν ειδικά για την Ελλάδα;

2. Ποιες χρηματοδοτικές ανάγκες αναγνωρίστηκαν για τους ελληνικούς χερσαίους και υδάτινους οικοτόπους του Δικτύου Natura 2000 και σε ποιο βαθμό έχουν απορροφηθεί οι διαθέσιμοι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων και του Πράσινου Ταμείου για τη χρηματοδότηση του έργου των φορέων διαχείρισης;

Απάντηση του κ. Sinkevičius εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Σχεδόν όλες οι 114 επιμέρους δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία(1), έχουν υλοποιηθεί(2). Στο πλαίσιο της δράσης 4, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ευρύ φάσμα ενεργειών για τη στήριξη των κρατών μελών, ώστε να ολοκληρώσουν τον χαρακτηρισμό των τόπων του Natura 2000 και να θεσπίσουν για όλους τους τόπους τους αναγκαίους στόχους και τα αναγκαία μέτρα διατήρησης , μεταξύ άλλων κινώντας αρκετές διαδικασίες επί παραβάσει και ενισχύοντας τον διαρθρωτικό διάλογο(3). Αυτό συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του μεγέθους του δικτύου Natura 2000, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στην ξηρά και έχει διπλασιάσει το μέγεθός του στη θάλασσα τα τελευταία χρόνια. Με βάση πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα κράτη μέλη, ο αριθμός των τόπων στους οποίους εφαρμόζονται μέτρα διατήρησης έχει αυξηθεί, ενώ έχουν θεσπιστεί τα απαιτούμενα μέτρα διατήρησης σχεδόν για το 70 % των υφιστάμενων τόπων κοινοτικής σημασίας δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους(4). Τα στοιχεία αυτά δείχνουν θετική τάση προς την πλήρη θέσπιση όλων των αναγκαίων μέτρων διατήρησης, η οποία αποτελεί καθοριστικό βήμα για την επίτευξη ενός ορθά διαχειριζόμενου δικτύου Natura 2000 με σκοπό την προστασία, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη χρήση των οικοσυστημάτων.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες για τη διαχείριση των προστατευόμενων οικοτόπων στο ελληνικό δίκτυο Natura 2000 προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας για την περίοδο 2014-2020(5). Η Επιτροπή δεν συμμετέχει στη διαχείριση του ελληνικού Πράσινου Ταμείου.

Όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία(6), κατά την περίοδο 2014-2020 διατέθηκαν στην Ελλάδα για την προστασία της βιοποικιλότητας 52 εκατ. ευρώ, από τα οποία, μέχρι στιγμής, 33 εκατ. ευρώ έχουν ανατεθεί μέσω συμβάσεων και 2,6 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί. Τα έργα που επελέγησαν αφορούν τη στήριξη των φορέων διαχείρισης, την εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και τα σχέδια διαχείρισης Natura 2000.

Image removed.

(1)COM(2017) 198 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&qid=1614080724447&from=EN και SWD (2017) 139 final, http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/factsheets_en.pdf

(2)Για παράδειγμα, αρκετά έγγραφα καθοδήγησης επικαιροποιούνται/αναπτύσσονται στο πλαίσιο της δράσης 1 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm ; βλέπε σχέδια δράσης για τα είδη https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/action_plans/index_en.htm και https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/index_en.htm και σχέδια δράσης για τους οικοτόπους https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/EUHabitat_ap6210.pdf και https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/EU%20HABITAT%20ACTION%20PLAN%204030.pdf που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της δράσης 7· μορφότυπος για τα πλαίσια δράσεων προτεραιότητας (ΠΔΠ) που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της δράσης 8 https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp .

(3)Στο πλαίσιο της δράσης 5, έγιναν διάλογοι για τη φύση με 24 κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται περαιτέρω διάλογοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων χαρτών πορείας.

(4)Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

(5)https://greeknationalpafs.files.wordpress.com/2014/10/paf_greece_gr.pdf

(6)https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_el