Η εξόρυξη σχιστόλιθου αποτελεί ένα στοιχείο της ευρύτερης παράδοσης της Ελλάδας, και ειδικότερα της περιοχής του Πηλίου, όπου ο νέος οικοδομικός κανονισμός (ΝΟΚ) επιβάλλει τη χρήση του σε όλα τα κτίσματα. Η εξόρυξη του σχιστόλιθου πραγματοποιείται στην περιοχή με παραδοσιακή τεχνική ώστε να μην «τραυματίζεται» το πέτρωμα. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων από το πέτρωμα που θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η ανακατασκευή οδικών δικτύων.

Δεδομένου ότι η κυκλική οικονομία και η επανάχρηση υλικών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της Κυκλικής Οικονομίας 2.0, ερωτάται η Επιτροπή:

  • 1.Υπάρχουν καλές πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη περίπτωση;
  • 2.Απαιτείται ειδική εσωτερική νομοθετική ρύθμιση στα κράτη μέλη για να ενσωματωθούν τέτοιου είδους πρακτικές;
  • 3.Ποια είναι τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και ποιο το ύψος των ευρωπαϊκών κονδυλίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επανάχρηση υπολειμμάτων των λατομείων και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των χώρων των λατομείων;

Απάντηση του κ. Sinkevičius εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (11.10.2022)

1.Οδηγίες σχετικά με τη βιώσιμη επεξεργασία και χρήση των υπολειμμάτων των λατομείων παρέχονται στο «Best Available Techniques Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries in accordance with Directive 2006/21/EC» (Έγγραφο αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας σύμφωνα με την οδηγία 2006/21/ΕΚ)[1].

2.Τα υπολείμματα των λατομείων είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται στην οδοποιία, αν η αρμόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους μέλους ταξινομήσει τα υπολείμματα ως υποπροϊόντα ή αν τα υπολείμματα αυτά πληρούν τα εθνικά κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων, κατά περίπτωση.

3.Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας και πράσινων επενδύσεων, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης.Όσον αφορά την Ελλάδα, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-27 είναι διαθέσιμα 881 εκατ. EUR (χρηματοδότηση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συνεισφοράς) για σκοπούς κυκλικής οικονομίας.

 

[1]https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109657.