Οι τροπολογίες αφορούν την ανάγκη να υπάρχουν συνέργειες και συμπληρωματικότητα των πόρων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης με όλα τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ και κυρίως με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Δεδομένου ότι ο μηχανισμός του Ταμείου απαιτεί το κάθε ευρώ που προέρχεται από το ταμείο, να συμπληρώνεται από δύο ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία, η πρόταση μου υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμού με τις διαχειριστικές αρχές των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και τους υπόλοιπους εταίρους που θα συμμετέχουν στα έργα που θα χρηματοδοτήσει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους εταίρους, η πρόταση μου είναι να ενισχυθεί και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ,και λόγω της σημαντικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτει στο να μοχλεύει χρήματα ,αλλά και διότι πρέπει να υπάρχει ειδικότερος συντονισμός και με τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, Green Deal, στην οποία η Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.