Η ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μαρία Σπυράκη, ορίστηκε  από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επικεφαλής εισηγήτρια της αναθεώρησης του Κανονισμού για την Ταξινόμηση, την Επισήμανση και τη Συσκευασία (CLP). Η  συγκεκριμένη νομοθεσία, την οποία καλείται να αναθεωρήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τέθηκε σε ισχύ το 2008. 

Ο κανονισμός CLP (Classification, Labelling and Packaging) αποτελεί μαζί με τον κανονισμό REACH  (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ), τους δυο ευρωπαϊκούς  νομοθετικούς πυλώνες, οι οποίοι ταξινομούν,  ρυθμίζουν και προειδοποιούν για την επικινδυνότητα  των ουσιών που περιέχονται σε τα προϊόντα που καταναλώνουμε. 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του European Chemical Agency  (ECHA) «Ο Κανονισμός για την Ταξινόμηση, την Επισήμανση και τη Συσκευασία (CLP)  βασίζεται στο Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών (ΠΕΣ) και αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και της ελεύθερης κυκλοφορίας των ουσιών, των μειγμάτων και των αντικειμένων».

Ο Κανονισμός CLP, είναι νομικά δεσμευτικός για όλα τα κράτη μέλη και ισχύει άμεσα σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Απαιτεί από τους παρασκευαστές, τους εισαγωγείς ή τους μεταγενέστερους χρήστες ουσιών ή μειγμάτων να ταξινομούν, να επισημαίνουν και να συσκευάζουν κατάλληλα τις επικίνδυνες χημικές ουσίες τους προτού τις διαθέσουν στην αγορά.

Ένας από τους κύριους στόχους του Κανονισμού CLP, είναι να εξακριβωθεί κατά πόσο μία ουσία ή ένα μείγμα παρουσιάζει ιδιότητες που συνεπάγονται την ταξινόμησή της/του ως επικίνδυνη/ο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ταξινόμηση αποτελεί την αφετηρία για την κοινοποίηση της επικινδυνότητας».   

Μετά τη σχετική απόφαση, η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη δήλωσε:

«Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η επιλογή στο πρόσωπό μου να ηγηθώ της αναθεώρησης του Κανονισμού CLP  που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη και ισχύει άμεσα σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους,  αποτελεί μεγάλη τιμή και βαριά ευθύνη.

Η κ. Σπυράκη δεσμεύτηκε ότι  θα εργαστεί εντατικά και με πνεύμα συνεργασίας με τους εισηγητές των πολιτικών ομάδων, ώστε να προχωρήσει η  άμεση εφαρμογή του αναθεωρημένου Κανονισμού CLP,

θέτοντας ως στόχους:

-Την αυξημένη προστασία των πολιτών στην ΕΕ από τις επιβλαβείς ουσίες, με απαγόρευση των ενδοκρινικών διαταρακτών και άλλων ουσιών που ενοχοποιούνται για καρκινογένεση, καθώς και με άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες για κάθε προϊόν μέσω ηλεκτρονικής ετικέτας.

-Την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα την προστασία των υδάτων από επιβλαβή κατάλοιπα.

-Την υποστήριξη  των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ώστε να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν άμεσα στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. 

-Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στη διεθνή αγορά με την προώθηση βιώσιμων υποκατάστατων για τις επιβλαβείς ουσίες.

-Την αποτελεσματική εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, πυλώνας της οποίας είναι η Στρατηγική για τα Βιώσιμα Χημικά.