Η πρόσβαση σε επαρκή στέγαση συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και για την αξιοπρεπή διαβίωση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η ακατάλληλη στέγαση κοστίζει στις ευρωπαϊκές οικονομίες 195 δισεκατομμύρια EUR ετησίως. Το 17,1 % των Ευρωπαίων ζουν σε υπερπλήρεις κατοικίες, το 28,5 % των νέων ηλικίας 25-34 ετών ζουν με τους γονείς τους, το 25,1 % των Ευρωπαίων ενοικιαστών δαπανούν πάνω από το 40 % του εισοδήματός τους για ενοίκια ενώ οι τιμές των ενοικίων αυξάνονται συνεχώς. Με αυτά τα δεδομένα, καθίσταται αναγκαία η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ για τη στέγαση που θα περιλαμβάνει προγράμματα χρηματοδότησης και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να εξασφαλίσουν οικονομικά προσιτή στέγαση. Επιπρόσθετα, θα συμβάλει η καθιέρωση της «χειμερινής εκεχειρίας», δηλαδή της αναστολής της διακοπής της θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς και η μείωση των ανθρακούχων εκπομπών και η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης μέσω προγραμμάτων ανακαίνισης κατοικιών. Τέλος, η Επιτροπή καλείται να προτείνει ένα ενωσιακό πλαίσιο για τους άστεγους που θα περιλαμβάνει την αρχή «προτεραιότητα στη στέγαση» ώστε τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν στρατηγικές με γνώμονα την παροχή μόνιμης στέγης στους άστεγους.