Οι ίσες ευκαιρίες, η ίση μεταχείριση στην εργασία και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στον ψηφιακό τομέα, είναι σημαντικές, όχι μόνο για την οικονομία της ΕΕ, αλλά και ως ζήτημα δικαιοσύνης για όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στους τομείς STEM(επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά). Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι ο δείκτης ισότητας των φύλων του 2019 παρουσιάζει συνεχιζόμενες ανισότητες των φύλων στον ψηφιακό τομέα, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat του 2018, από τους 1,3 εκατομμύρια σπουδαστές στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών(ΤΠΕ) στην ΕΕ μόλις το 17% είναι γυναίκες. Επιπλέον, το 73% των αγοριών ηλικίας μεταξύ 15 και 16 ετών χρησιμοποιούν άνετα ψηφιακές συσκευές, σε αντίθεση με το αντίστοιχο 63% των κοριτσιών. Για τους λόγους αυτούς και δεδομένου ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν θα πρέπει να αφήνει κανέναν στο περιθώριο, η Επιτροπή καλείται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τα μέτρα για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης με τους στόχους της Ένωσης για την ισότητα των φύλων. Επιπρόσθετα, είναι αναγκαίο να περιλάβει τις ίσες ευκαιρίες και το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων κατά τη διαπραγμάτευση των προγραμμάτων του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου(ΠΔΠ) και των κονδυλίων και δανείων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης.