Με την πρότασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μέσω της μετάβασης από το ισχύον περιοριστικό καθεστώς, που στηρίζεται σε ένα σύνθετο πλαίσιο κανόνων επιλεξιμότητας, προς ένα νέο με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που καταλείπει ευρύ περιθώριο επικουρικότητας στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών τους. Συγκεκριμένα, προτείνεται η κατάργηση του επιτόπιου ελέγχου που η Επιτροπή ασκεί στη διαχείριση των ενισχύσεων της ΚΓΠ και ο περιορισμός του έργου της στην παρακολούθηση του επιπέδου συμμόρφωσης των κρατών μελών στους κοινούς στόχους που τα ίδια διαμορφώνουν, με γνώμονα την απλούστευση και μείωση του διοικητικού φόρτου για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους. Με την προτεινόμενη συγχώνευση του «πρώτου» και του «δεύτερου» πυλώνα της ΚΓΠ σε έναν ενιαίο κανονισμό θα επιτευχθεί η κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ), στο πλαίσιο μιας περισσότερο σφαιρικής αντίληψης των νέων εθνικών στρατηγικών σχεδίων, η ανακατανομή των ενισχύσεων της ΚΓΠ, ο εκσυγχρονισμός, η καινοτομία και, κυρίως, μια γεωργία που σέβεται περισσότερο το περιβάλλον. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη διατήρηση ικανοποιητικών εισοδημάτων για τον ευρωπαϊκό γεωργικό πληθυσμό, στην ενίσχυση της στήριξης των νέων γεωργών ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία των αγροτικών περιοχών.