Η δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών θα συμβάλει στην εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και στη βελτίωση του φάσματος σταθερών και βιώσιμων επιλογών ασφαλούς χρηματοδότησης προς εταιρείες και πολίτες, με ταυτόχρονη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινωνική και οικονομική κρίση που προκάλεσε η COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα είχαν ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσής τους. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε αγορές μετοχικών τίτλων, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από πιο ποικίλες, πιο μακροπρόθεσμες και πιο ανταγωνιστικές επενδυτικές ευκαιρίες για τους μικροεπενδυτές και τους μεγάλους επενδυτές. Προς τον σκοπό αυτό θα συμβάλει καθοριστικά η σύνταξη νομοθετικής πρότασης από την Επιτροπή για τους «Ευρωπαϊκούς Εξασφαλισμένους Τίτλους» (ΕΕΤ), ως ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο διπλής προσφυγής για τις τράπεζες. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η δημιουργία και η απόδοση προτεραιότητας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό πανευρωπαϊκό ταμείο (IPO), καθώς και ενός φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης (ESAP) για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ, ως τρόπος υποστήριξής τους και προσέλκυσης επενδυτών. Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω μπορεί να λειτουργήσει η μείωση των φορολογικών εμποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις με την απλοποίηση των οικείων διαδικασιών για τη διασυνοριακή επιστροφή στους επενδυτές.