Η τεχνητή νοημοσύνη(ΤΝ), η ρομποτική και οι συναφείς τεχνολογίες αναπτύσσονται ταχέως και έχουν άμεσο αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές των κοινωνιών μας, με έμφαση στους τομείς των στρατιωτικών επιχειρήσεων, των μεταφορών, της υγείας και της δικαιοσύνης, καθιστώντας αναγκαία τη διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη χρήση τους με γνώμονα το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς τη στρατιωτική χρήση, η ΤΝ πρέπει να υπαχθεί σε ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο, ώστε να είναι δυνατή η ανθρώπινη παρέμβαση προς διόρθωση, ή ακόμη και απενεργοποίησή της, σε περίπτωση απρόβλεπτης συμπεριφοράς, τυχαίας επέμβασης και κυβερνοεπιθέσεων. Στον τομέα των μεταφορών, η Επιτροπή καλείται να προωθήσει την έρευνα για την ΤΝ και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για τη βελτιστοποίηση της μακροπρόθεσμης επίδοσης, συντήρησης, πρόβλεψης των σφαλμάτων και κατασκευαστικής σχεδίασης των υποδομών μεταφορών. Αναφορικά με τις χρήσεις της ΤΝ στον τομέα της δημόσιας υγείας, είναι απαραίτητο το πλαίσιο να εξασφαλίζει την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ασθενών για την πρόσβαση στη θεραπεία, αλλά και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών.