Έχει διαπιστωθεί ότι τα ίδια ακριβώς προϊόντα τιμώνται διαφορετικά αναλόγως του φύλου στο οποίο απευθύνονται. Συγκεκριμένα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, όπως ξυραφάκια, αφρόλουτρα, σαμπουάν και αποσμητικά, από τους ίδιους κατασκευαστές, με τα ίδια ακριβώς ποιοτικά χαρακτηριστικά, τιμολογούνται ακριβότερα όταν απευθύνονται σε γυναίκες[1]. Ο λεγόμενος «ροζ φόρος» αφορά το ήμισυ περίπου του πληθυσμού και συνιστά πρακτική που αντίκειται ευθέως στην ισότητα των φύλων και στην oδηγία 2004/113/ΕΚ, η οποία απαγορεύει κάθε άμεση και έμμεση διάκριση βάσει φύλου και εφαρμόζεται και στην προμήθεια αγαθών.

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025 στοχεύει στην επίλυση των εγγενών αιτιών των ανισοτήτων βάσει φύλου και στην καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος, ερωτάται η Επιτροπή:

  • 1.Ποια στοιχεία έχει στη διάθεσή της για την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται οι γυναίκες για τα ίδια ακριβώς προϊόντα που διατίθενται φθηνότερα σε άνδρες καταναλωτές;
  • 2.Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο αυτό;

Κατάθεση: 8.12.2022

  • [1] https://www.in.gr/2022/12/07/life/woman/roz-foros-epiprostheto-kostos-tou-na-eisai-gynaika/

Απάντηση της κ. Dalli εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , 13.2.2023

Η Επιτροπή, όπως εξηγεί στην απάντησή της στην ερώτηση E-002131/2021 του ΕΚ, δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να αναπτύξει πρόσθετα μέσα που να αφορούν ειδικά τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών ως προς τις τιμές, δεδομένου ότι η οδηγία 2004/113[1] απαγορεύει ήδη τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη και τα στηρίζει για την ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, όπως των ανωτέρω.

Ωστόσο, η επιβολή της νομοθεσίας για τη μεταφορά των ενωσιακών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο αποτελεί πρωτίστως ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας και τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την ορθή επιβολή της εν λόγω νομοθεσίας.

Στην τελευταία στρατηγική για την ισότητα των φύλων, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθά την ισότητα των φύλων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2004/113 σχετικά με την ισότητα των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες[2].

Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί η επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα, η Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα δύο προτάσεις οδηγιών για την ενίσχυση των φορέων ισότητας[3], μεταξύ άλλων σχετικά με τη δράση τους για την ισότητα των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

  • [1] Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37).
  • [2] Βλ. «Μια Ένωση ισότητας — Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025», COM (2020) 152 final, σ. 12.
  • [3] Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πρότυπα για τους φορείς ισότητας στον τομέα της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, και για την απαλοιφή του άρθρου 20 της οδηγίας 2006/54/ΕΚ και του άρθρου 11 της οδηγίας 2010/41/ΕΕ, COM(2022) 688 final της 7ης Δεκεμβρίου 2022, και πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με πρότυπα για τους φορείς ισότητας στον τομέα της ίσης μεταχείρισης προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, της ίσης μεταχείρισης προσώπων στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, και την απαλοιφή του άρθρου 13 της οδηγίας 2000/43/ΕΚ και του άρθρου 12 της οδηγίας 2004/113/ΕΚ, COM(2022) 689 της 7ης Δεκεμβρίου 2022.