Σύμφωνα με την ΠΦΠΟ, η κατάχρηση των ιπποειδών, που οι ιδιοκτήτες τους τα υποχρεώνουν να μεταφέρουν ανθρώπους και αποσκευές ή να σέρνουν άμαξες σε υψηλές θερμοκρασίες, συχνότατα με υπερβολικό βάρος, δίχως να φροντίζουν για επαρκή σίτιση και ανάπαυση, συνιστά κακοποίηση και οδηγεί σε βαρύτατους τραυματισμούς, αναπηρίες ή θανάτους.[1]

Δεδομένου ότι ο κανονισμός 1/2005 του Συμβουλίου «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες» περιέχει κανόνες για την προστασία των ιπποειδών,

ερωτάται η Επιτροπή:

  • 1)Τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της για την κακοποίηση των ιπποειδών και των ζώων εργασίας στα κράτη μέλη και ειδικότερα στην Ελλάδα και πώς κρίνει την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου;
  • 2)Προτίθεται να προτείνει νέα οριζόντια μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας τους και την εξάλειψη των περιστατικών κακοποίησης;
  • [1] https://www.iefimerida.gr/ellada/filozoika-somateia-apagoreysi-hrisis-ippoeidon

Απάντηση της κ. Κυριακίδου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (28.8.2023)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου[1] καθορίζει κανόνες για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες. Τα ιπποειδή που χρησιμοποιούνται τα ίδια ως μέσα μεταφοράς προσώπων και αποσκευών ή για την έλξη αμαξών δεν καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των ιπποειδών. Η οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου[2] καθορίζει επί του παρόντος ελάχιστα πρότυπα προστασίας για τα ζώα στα εκτροφεία, συμπεριλαμβανομένων των ιπποειδών, και, ως εκ τούτου, όχι για τις αναφερόμενες δραστηριότητες μεταφοράς.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να αναφέρουν στην Επιτροπή περιστατικά κακομεταχείρισης ή κακοποίησης ζώων.

Όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»[3], η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων. Στην αρχική εκτίμηση επιπτώσεων[4] παρουσιάστηκε μια επιλογή για τη θέσπιση νέων ειδικών ανά είδος απαιτήσεων καλής μεταχείρισης, μεταξύ άλλων και για τα ιπποειδή. Ένας ενδεικτικός χάρτης πορείας[5] για την κατάρτιση επιστημονικών γνωμών σχετικά με την καλή διαβίωση των διαφόρων ειδών συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και περιλαμβάνει την καλή μεταχείριση των ιπποειδών, ώστε να καταστεί δυνατή η θέσπιση περαιτέρω ειδικών απαιτήσεων στο μέλλον.

  • [1] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1).
  • [2] Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23).
  • [3] Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Από το αγρόκτημα στο πιάτο — Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων» [COM(2020) 381 final].
  • [4] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Animal-welfare-revision-of-EU-legislation_el
  • [5] https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-10/aw_eval_revision_roadmap_efsa.pdf