578 ειδοποιήσεις για υπερβολική παρουσία φυτοφαρμάκων στα εισαγόμενα οπωρολαχανικά
καταγράφηκαν στο Σύστημα Ταχείας Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές(RASFF) με
το 50,52% των απορρίψεων να αφορά εισαγωγές από Τουρκία*.
Σε συνέχεια σχετικής ερώτησής μου με αρ. E-000653/2022 που κατέθεσα για το ζήτημα ήδη από τον
Ιανουάριο 2022, στην οποία η Επιτροπή απάντησε ότι αρκετά προϊόντα από την Τουρκία
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I και II του εκτελεστικού κανονισμού(ΕΕ) 2019/1793 και
υπόκεινται σε ειδικούς όρους και σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων,
Eρωτάται η Επιτροπή
1.Πως σχεδιάζει να δράσει λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα της τελευταίας ετήσιας έκθεσης της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ως προς την αποτελεσματικότητα των
προγραμμάτων ελέγχου φυτοφαρμάκων στα εισαγόμενα οπωρολαχανικά της ΕΕ και ειδικότερα από
την Τουρκία;
2. Δεδομένου ότι η παράβαση του Κανονισμού από την Τουρκία επαναλαμβάνεται σε ποιες ενέργειες
πρόκειται να προβεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την αναβάθμιση του υφιστάμενου
κανονιστικού πλαισίου;

* https://www.makthes.gr/toyrkika-froyta-kai-lachanika-foyl-sta-lipasmata-aneparkeis-oi-
fytoygeionomikoi-elegchoi-stin-ellada-625021

Απάντηση της κ. Κυριακίδου, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17.3.2023)

Τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τα φυτοφάρμακα[1].Τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη να επιβάλλουν τη νομοθεσία της ΕΕ, να παρακολουθούν και να επαληθεύουν ότι οι σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα πληρούνται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής[2].Οι 578 κοινοποιήσεις του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) σχετικά με τα φυτοφάρμακα στην παραγωγή, το 50,52 % των οποίων προέρχεται από την Τουρκία, αποδεικνύουν ότι εφαρμόζονται έλεγχοι στα σύνορα της ΕΕ και οι καταναλωτές της ΕΕ προστατεύονται αποτελεσματικά.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διενεργούν επίσημους ελέγχους και δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/625[3] και να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με την αντίστοιχη νομοθεσία αποσύρονται από την αγορά.Εισάγοντας τακτικά τροποποιήσεις στα παραρτήματα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 της Επιτροπής[4], λαμβάνοντας υπόψη τις νέες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που παρατηρούνται στα σύνορα της ΕΕ, η Επιτροπή είτε ενισχύει είτε μειώνει τους ελέγχους στα οπωροκηπευτικά που εισάγονται από την Τουρκία, προκειμένου να διαφυλάσσεται η υγεία των πολιτών στην ΕΕ.

[1]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32005R0396

[2]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32002R0178, άρθρο 17 παράγραφος 1, άρθρο 19 και άρθρο 20.

[3]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32017R0625

[4]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:32019R1793