Η ομιλία μου στην Επιτροπή για τη Βιομηχανία, την Έρευνα και την Ενέργεια

Image removed.Πρέπει να συγχωνεύσουμε τη διαδικασία για την RED III και την RED IV προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτό το νομοθετικό έργο μέχρι το τέλος του έτους, ώστε:

Image removed. Ο προσδιορισμός και η προώθηση των υποδομών για τις 'ειδικές' ή 'επιταχυνόμενες' περιοχές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να προχωρήσει , ώστε ο χρόνος ταχείας αδειοδότησης και σχεδιασμού να μειώνεται σε λιγότερο από ένα έτος, χωρίς να παραλείπεται η δέουσα περιβαλλοντική επιμέλεια, η οποία είναι πιο κρίσιμη, τώρα, από οποιαδήποτε άλλη στιγμή.

Image removed. Η διαδικασία αδειοδότησης και χορήγησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες στις ειδικές περιοχές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διαδικασία αυτή, επίσης, θα πρέπει να ενσωματώνει το σχετικό δίκτυο μεταφοράς και διανομής και τα περιουσιακά τους στοιχεία, για την ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και για την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο σύστημα.

Image removed. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι διοικητικές και δικαστικές προσφυγές για τα έργα ΑΠΕ θα υπόκεινται στις ταχύτερες διοικητικές διαδικασίες.