Η μείωση των εκπομπών μεθανίου μπορεί να έχει ταχύτερο αντίκτυπο στην επιβράδυνση της θερμοκρασίας του πλανήτη από τη μείωση του CO2 επειδή το μεθάνιο δεν μένει στην ατμόσφαιρα για όσο διάστημα, και θα μπορούσε επομένως να είναι μία από τις πιο οικονομικά αποδοτικές στρατηγικές για να μειωθεί γρήγορα το ποσοστό της θερμοκρασίας και να αποφύγει κάποια σημεία φιλοδώρησης για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Περισσότερες από τις μισές παγκόσμιες εκπομπές μεθανίου προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες σε τρεις τομείς: ορυκτά καύσιμα (35 %), απορρίμματα (20 %) και γεωργία (40 %). Στον τομέα των ορυκτών καυσίμων, εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, επεξεργασία και η κατανομή αντιπροσωπεύουν το 23 % και η εξόρυξη άνθρακα αντιπροσωπεύει το 12 % των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου, αντίστοιχα.

Χρειαζόμαστε μια διατομεακή και ολιστική προσέγγιση και για να δώσουμε ένα δίκαιο πλαίσιο που να καλύπτει τη γεωργία, τα απορρίμματα και την ενέργεια. Οι εισαγωγικές παρατηρήσεις μου στην εκδήλωση ′′ Μέτρα με βάση την αγορά για μείωση των εκπομπών μεθανίου: Προκλήσεις και ευκαιρίες μπροστά ′′