Θα πρέπει να βασιστούμε στην ισχύουσα νομοθεσία στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα των Χημικών #CSS με έμφαση στο πώς μπορούμε να αυξήσουμε το επίπεδο υλοποίησης, να διασφαλίσουμε τα ισότιμα όργανα ανταγωνισμού και να αυξήσουμε την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος παράγοντας καλλυντικά βιώσιμα με σχέδιο.

Η ασφαλής και βιώσιμη κάλυψη των καλλυντικών αποτελεί μια μεγάλη οικονομική ευκαιρία - υπάρχουν ήδη εμπρόσθιοι στην ΕΕ σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, αλλά πολλές ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικούς και τεχνικούς φραγμούς.

Το #CSS καθορίζει ένα σύνολο κανονιστικών και μη κανονιστικών μέτρων για την αύξηση και την ενίσχυση των βιομηχανικών καινοτομιών και της παραγωγής.

Πρέπει να προχωρήσουμε σε όλες τις διατάξεις που απαιτούνται για να εξασφαλίσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ ΕΕ και μη ενωσιακής βιομηχανίας καλλυντικών, καθώς και για να εξασφαλίσουμε σταθερότητα, κανονιστική πρόβλεψη και βεβαιότητα στον κλάδο και στους επενδυτές, ειδικά για τις ΜΜΕ που βρίσκονται εντολή να προσαρμοστεί όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνεται.