Συζήτηση επί της Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου