Η Επιτροπή θα πρέπει να επαναφέρει δίκαιους κανόνες ανταγωνισμού, εφαρμόζοντας την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και προωθώντας την χρήση εναλλακτικών ανανεώσιμων-ενεργειακών καυσίμων στον τομέα της ναυτιλίας.