• Η μείωση του μεθανίου τώρα είναι οικονομικά αποδοτική και τα εργαλεία είναι άμεσα διαθέσιμα.
  • Η εφαρμογή ήδη γνωστών μέτρων μείωσης μεθανίου στους τομείς των ορυκτών καυσίμων, των αποβλήτων και της γεωργίας είναι οικονομικά αποδοτική και είναι σημαντικό να τα εφαρμόσει γρήγορα.
  • Η εφαρμογή υφιστάμενων μέτρων σε αυτούς τους τομείς θα μειώσει τις εκπομπές μεθανίου κατά 120 εκατομμύρια τόνους ετησίως, αντιστοιχώντας σχεδόν στο 70% των συνολικών 180 εκατομμυρίων τόνων ετησίως μείωση που απαιτείται έως το 2030, για να αποφευχθεί η αύξηση της θερμοκρασίας 0,3 C έως το 2045.